Toi­mit­ta­jal­ta: Muu­tos pelottaa

Radios­ta tart­tui kor­vaan uuti­sen­pät­kä, jos­sa ker­rot­tiin las­ten ja nuor­ten pelois­ta teh­dys­tä tut­ki­muk­ses­ta. Tuon Vat­ten­fal­lin teke­män tut­ki­muk­sen mukaan 12–16-vuotiaat pel­kää­vät muun muas­sa ilmastonmuutosta.

Tut­ki­mus toi elä­väs­ti mie­leen oman pel­ko­ni lap­suu­des­sa­ni. Muis­tan, kuin­ka pel­kä­sin jää­kaut­ta. Pel­ko tuli jol­tain kou­lu­tun­nil­ta, jos­sa ker­rot­tiin jään peit­tä­neen alleen laa­jo­ja aluei­ta. Jää­kau­den ker­rot­tiin myös tule­van uudel­leen. Luu­lin siis monet vuo­det, että jää­kausi tulee yllät­täen ja yhtäk­kiä niin, että sen alta on mah­do­ton­ta pelas­tau­tua. Ei tul­lut mie­leen­kään, että seu­raa­vaan jää­kau­teen menee kym­me­niä tuhan­sia vuosia.

Voin siis hyvin eläy­tyä nyky­las­ten ilmas­ton­muu­tos­pel­koon. Sana ilmas­ton­muu­tos vilah­te­lee uuti­sis­sa ja puheis­sa niin usein, ettei pik­ku­lap­set­kaan voi vält­tyä sen kuu­le­mi­sel­ta. Tie­toa asiois­ta on kyl­lä tar­jol­la yllin kyl­lin, mut­ta miten ker­toa se lap­sil­le tur­haa pel­koa liet­so­mat­ta. Vaik­ka me kaik­ki voim­me­kin teh­dä jon­kin­lai­sia teko­ja ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si, ei sii­tä pidä tul­la las­ten yöunia häi­rit­se­vää peikkoa. 

Oli­si kiin­nos­ta­vaa näh­dä tut­ki­mus­tu­lok­sia sii­tä, mitä lap­set ja nuo­ret pel­kä­si­vät omas­sa lap­suu­des­sa­ni. Voi­si kuvi­tel­la, että jää­kau­den ja ilmas­ton­muu­tok­sen kal­tai­set asiat ovat jon­ki­nas­tei­sen pelon aiheut­ta­jia aina, sil­lä kaik­ki iso ja hal­lit­se­ma­ton pelot­taa. Nyt muut suo­ma­lais­las­ten koke­mat pelot liit­ty­vät tuon tut­ki­muk­sen mukaan ter­ro­ris­miin, tuo­tan­toe­läin­ten koh­te­luun, onnet­to­muu­teen ja vaka­vaan sai­ras­tu­mi­sen. Ter­ro­ris­mia tai tuo­tan­toe­läin­ten koh­te­lua en lap­se­na osan­nut pelä­tä. Tus­kin­pa edes tie­sin, mitä ne ovat.