Työ­voi­ma­han­ke tulee pää­tök­seen Iis­sä – kol­me­vuo­ti­seen hank­kee­seen osal­lis­tui 90 ihmistä

Työtä luonnossa Iissä -hankeessa muun muassa kunnostettiin luontokohteita ja toteutettiin palvelutarvekysely. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Iin valtuustosalissa.

Eri­tyi­ses­ti mies­ten kor­ke­aa työt­tö­myyt­tä vas­taan perus­tet­tu Työ­tä luon­nos­ta Iis­sä ‑han­ke päät­tyy elo­kuun lopus­sa. Kol­me­vuo­ti­nen han­ke työl­lis­ti ja kou­lut­ti 90 ihmis­tä, kun­nos­ti luon­to­koh­tei­ta ja opet­ti yhdis­tyk­sil­le ja seu­roil­le työ­nan­ta­ja­tai­to­ja. Iin kun­ta käyn­nis­ti vuon­na 2015 Työ­tä luon­nos­ta Iis­sä ‑hank­keen, jon­ka puit­teis­sa halut­tiin tart­tua eri­tyi­ses­ti mies­ten kor­ke­aan työt­tö­myy­teen. Hank­keen tavoit­tee­na oli akti­voi­da kol­mat­ta sek­to­ria ja löy­tää uusia työllistämisen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus