Työ­voi­ma­han­ke tulee pää­tök­seen Iis­sä – kol­me­vuo­ti­seen hank­kee­seen osal­lis­tui 90 ihmis­tä

Työtä luonnossa Iissä -hankeessa muun muassa kunnostettiin luontokohteita ja toteutettiin palvelutarvekysely. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Iin valtuustosalissa.

Eri­tyi­ses­ti mies­ten kor­ke­aa työt­tö­myyt­tä vas­taan perus­tet­tu Työ­tä luon­nos­ta Iis­sä -han­ke päät­tyy elo­kuun lopus­sa. Kol­me­vuo­ti­nen han­ke työl­lis­ti ja kou­lut­ti 90 ihmis­tä, kun­nos­ti luon­to­koh­tei­ta ja opet­ti yhdis­tyk­sil­le ja seu­roil­le työ­nan­ta­ja­tai­to­ja.

Iin kun­ta käyn­nis­ti vuon­na 2015 Työ­tä luon­nos­ta Iis­sä -hank­keen, jon­ka puit­teis­sa halut­tiin tart­tua eri­tyi­ses­ti mies­ten kor­ke­aan työt­tö­myy­teen. Hank­keen tavoit­tee­na oli akti­voi­da kol­mat­ta sek­to­ria ja löy­tää uusia työl­lis­tä­mi­sen pol­ku­ja.

– Yhdis­tyk­sil­lä ei vält­tä­mät­tä ole tie­to­tai­toa työl­lis­tä­mi­seen. Sitä halu­taan tukea jat­kos­sa­kin, Työ­tä luon­nos­ta -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jen­ni Miet­tu­nen ker­toi hank­keen lop­puse­mi­naa­ris­sa.

Kol­mi­vuo­ti­seen hank­kee­seen osal­lis­tui yhteen­sä 90 asia­kas­ta, jois­ta nais­ten osuus oli 29. Palk­ka­tuel­la hank­kees­sa työl­lis­tet­tiin 35 ihmis­tä. Heis­tä 13 jat­koi töi­tä hank­keen jäl­keen, kym­me­nen ilman palk­ka­tu­kea. Han­ke on myös kou­lut­ta­nut osal­lis­tu­jia että kol­man­nen sek­to­rin yhdis­tyk­siä ja seu­ro­ja.

– On jär­jes­tet­ty asia­kas­koh­tai­sia ja rää­tä­löi­ty­jä kou­lu­tuk­sia, pien­ryh­mä- ja yksi­lö­oh­jauk­sia sekä kou­lu­tuk­sia työ­nan­ta­jil­le. Kou­lu­tuk­siin osal­lis­tui yli 50 ihmis­tä, Jen­ni Miet­tu­nen kuvai­lee hank­keen tulok­sia.

Kotia ja pit­kos­pui­ta kun­toon

Pää­pai­no Työ­tä luon­nos­ta -hank­keen toteut­ta­mi­ses­sa on ollut mie­lek­käis­sä palk­ka­tu­ki­töis­sä. Osal­lis­tu­jien käden­jäl­ki näkyy kon­kreet­ti­ses­ti monis­sa iiläi­sil­le tutuis­sa luon­to­koh­teis­sa.

Käy­tän­nön työ­koh­tei­na ovat olleet muun muas­sa kun­nos­tet­tu aal­lon­mur­ta­jan kota Iijo­ki­suul­la, Olha­vas­sa kun­nan mail­la sijait­se­vat Pirt­ti­jär­ven ja Esku­rin kodat sekä Vuo­si­jär­ven, Kul­ta­lan ja Män­ty­se­län kodat. Uut­ta ilmet­tä sai­vat myös monet pit­kos­puut.

– Kulu­van kesän aika­na on kun­nos­tet­tu Kui­va­nie­mes­sä Vatun­gis­sa sijait­se­va laa­vu ja Oolan­nin luon­to­pol­ku koko mitas­saan, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Miet­tu­nen lis­taa.

Mones­sa pai­kas­sa han­ke ja kun­ta ovat saa­neet laa­vu­jen yllä­pi­tä­jik­si kylien yhdis­tyk­siä. Yllä­pi­to­so­pi­muk­set pysy­vät voi­mas­sa hank­keen jäl­keen­kin.

Työ­tä luon­nos­ta -hank­keen aika­na kun­nos­tet­tiin muun muas­sa Iijo­ki­suul­la sijat­se­va Aal­lon­mur­ta­jan kota. Koh­tee­seen raken­net­tiin myös kom­pos­toi­va käy­mä­lä.

Vir­kis­tys­paik­ko­jen kun­nos­tuk­sen ohel­la han­ke on toteut­ta­nut melon­ta­reit­te­jä, kah­dek­san­osai­sen geo­kät­köi­ly­ra­dan, kylä­avus­ta­ja­toi­min­taa, kuvi­tus- ja valo­ku­vaus­teh­tä­viä sekä pal­ve­le­lu­tar­ve­ky­se­lyi­tä vapaa-ajan asuk­kail­le ja har­vaan asut­tu­jen aluei­den asuk­kail­le.

Mer­kit­tä­väs­ti vipu­ra­haa EU:lta

Iin kun­nan koor­di­noi­ma Työ­tä luon­nos­ta -han­ke sai suu­rim­man osan rahoi­tuk­ses­taan (noin 209 000 euroa) Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­tol­ta (ESR). Rahoi­tuk­sen koh­tei­na oli­vat palk­ka­kus­tan­nuk­set, pien­han­kin­nat ja osto­pal­ve­lut.

Koor­di­naa­tio­hank­keen lisäk­si Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kuk­sen hal­lin­noi­ma rin­nak­kais­han­ke käyt­ti Iis­sä 35 000 euroa kou­lu­tuk­siin ja 224259 euroa palk­ka­tu­keen. Pit­kään työt­tö­mi­nä ollei­ta Iin työt­tö­mis­tä oli hank­keen alus­sa 18,7 pro­sent­tia. Heis­tä mie­hiä oli hie­man rei­lu puo­let (57%).

Työ­tä luon­nos­ta on ensim­mäi­nen Iis­sä toteu­tet­tu Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton rahoit­ta­ma han­ke. Hank­keen taus­tal­la oli­vat vuon­na 2015 uudis­tu­nut TE-toi­mis­ton palk­ka­tu­ki­mal­li ja kun­tien mak­suo­suuk­sien osuu­den nousu. Hank­keen koh­de­ryh­mä­nä oli­vat eri­tyi­ses­ti alle 30- ja yli 50-vuo­ti­aat sekä pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät.

Työ­tä luon­nos­ta -hank­keen tiel­lä jat­kaa Iin kun­nan ja Mic­ro­po­lik­sen yhdes­sä toteut­ta­ma Tuu­na­taan työ­tä -han­ke. Sen tavoit­tee­na on luo­da toi­min­ta­mal­li, jos­sa hyö­dyn­ne­tään kes­tä­vää kehi­tys­tä ja kier­to­ta­lout­ta käyt­tä­mäl­lä muun muas­sa tuot­teis­ta­mal­la kun­nan ja yri­tys­ten käy­tös­tä pois­tet­tu­ja mate­ri­aa­le­ja. Hank­keel­le on myön­net­ty Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kuk­sen pää­tök­sel­lä 382 388 euron rahoi­tus Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­tol­ta.