Autol­la jat­kos­sa vain luvan kans­sa – kau­pun­ki hyväk­syi lii­ken­teen rajoit­ta­mi­sen Rivin­no­kan­tiel­lä

Rivinnokantien yksityistiekunta asetti elokuussa moottoriajoneuvoliikennettä rajoittavat liikennemerkit. Oulun kaupunki antoi hyväksyntänsä toimelle.

Oulun kau­pun­ki antoi Rivin­no­kan yksi­tyis­tie­kun­nal­le suos­tu­muk­sen rajoit­taa kul­kua tiel­lä lii­ken­ne­mer­kein. Yksi­tyis­tie­kun­ta päät­ti kesä­kuus­sa kiel­tää tien­käyt­tö moot­to­ria­jo­neu­voil­la kul­ke­vil­ta ulko­puo­li­sil­ta vedo­ten lisään­ty­nee­seen lii­ken­tee­seen.

Rivin­no­kan yksi­tyis­tie­kun­ta aset­ti kesä­kuus­sa pide­tys­sä vuo­si­ko­kouk­ses­saan kiel­lon ulko­puo­lis­ten moot­to­ria­jo­neu­vo­lii­ken­teel­le ja päät­ti sal­lia jat­kos­sa lii­ken­teen vain alu­een asuk­kail­le sekä hei­dän luval­laan tie­tä käyt­tä­vil­le.
Rivin­no­kan yksi­tyis­tie­kun­ta perus­te­li tuol­loin kiel­toa nokal­la sijait­se­van laa­vun lisään­ty­neel­lä lii­ken­teel­lä, joka vai­kut­ti tien kun­toon mer­kit­tä­väs­ti.

Rivin­no­kan tie­kun­nan jäse­net arvioi­vat nokan laa­vul­le suun­tau­tu­van lii­ken­teen osuu­den olleen vähin­tään 90 pro­sent­tia yksi­tyis­tien lii­ken­tees­tä. Ongel­mia nokal­le vie­vän tien kun­toon ovat yksi­tyis­tie­kun­nan mukaan aiheut­ta­neet jopa 50–100 yhtä­ai­kai­ses­ti nokal­le park­kee­rat­tua autoa.

Laa­vun kas­va­va suo­sio oli aiheut­ta­nut kus­tan­nuk­sia luon­to­koh­tee­seen vie­vän yksi­tyis­tien tie­kun­nal­le, sil­lä Oulun kau­pun­gin ja Hau­ki­pu­taan jako­kun­nan Rivin­no­kan alu­ees­ta teke­mä vuo­kra­so­pi­mus ei vel­voi­ta kau­pun­kia mak­sa­maan yksi­tyis­tien kun­nos­sa­pi­dos­ta. Tie­kun­nal­le ei olla myön­net­ty perus­pa­ran­ta­mi­sa­vus­tus­ta vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na.

Moot­to­ria­jo­neu­vol­la ajo kiel­let­ty

Yksi yksi­tyis­tie­kun­nan osak­kais­ta on saa­nut kau­pun­gil­ta kun­nos­sa­pi­toa­vus­tuk­se­na myön­net­tä­vää aurausa­vus­tus­ta osuu­del­le Rivin­no­kan­tie-Kal­lio­pol­ku. Vii­mei­sin osak­kaal­le myön­net­ty kau­pun­gin avus­tus­jak­so on ollut syk­sys­tä 2017 kevää­seen 2018.

Kau­pun­gin suos­tu­mus lii­ken­teen kiel­tä­mi­sel­le Rivin­no­kan­tiel­lä tar­koit­taa osak­kaal­le myön­ne­tyn aurausa­vus­tuk­sen lop­pu­mis­ta. Avus­tuk­sen lopet­ta­mi­sen perus­tee­na on auraus­vaus­tus­lo­mak­keen koh­dan 8 ehto, ettei tien käyt­töä ulko­puo­li­sil­ta saa estää esi­mer­kik­si puo­mil­la.

Jat­kos­sa moot­to­ria­jo­neu­voil­la saa kul­kea Rivin­no­kan­tiel­lä vain luvan kans­sa. Lii­ken­net­tä ohjaa­vat mer­kit on jo asen­net­tu pai­koil­leen paik­kaan, jos­ta tie Rivin­no­kal­le haa­rau­tuu Ran­nan­ties­tä ja Hal­ko­ka­rin­ties­tä. Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut ei kom­men­toi­nut laa­vun tule­vai­suu­den mah­dol­li­sia toi­mia, vaan laa­vun tilan­ne pysyy ennal­laan tien­käy­tön rajoi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Rivin­no­kan yksi­tyis­tie on perus­tet­tu ran­ta­kaa­va­toi­mi­tuk­ses­sa vuon­na 1996.