Autol­la jat­kos­sa vain luvan kans­sa – kau­pun­ki hyväk­syi lii­ken­teen rajoit­ta­mi­sen Rivin­no­kan­tiel­lä

Rivinnokantien yksityistiekunta asetti elokuussa moottoriajoneuvoliikennettä rajoittavat liikennemerkit. Oulun kaupunki antoi hyväksyntänsä toimelle.

Oulun kau­pun­ki antoi Rivin­no­kan yksi­tyis­tie­kun­nal­le suos­tu­muk­sen rajoit­taa kul­kua tiel­lä lii­ken­ne­mer­kein. Yksi­tyis­tie­kun­ta päät­ti kesä­kuus­sa kiel­tää tien­käyt­tö moot­to­ria­jo­neu­voil­la kul­ke­vil­ta ulko­puo­li­sil­ta vedo­ten lisään­ty­nee­seen lii­ken­tee­seen. Rivin­no­kan yksi­tyis­tie­kun­ta aset­ti kesä­kuus­sa pide­tys­sä vuo­si­ko­kouk­ses­saan kiel­lon ulko­puo­lis­ten moot­to­ria­jo­neu­vo­lii­ken­teel­le ja päät­ti sal­lia jat­kos­sa lii­ken­teen vain alu­een asuk­kail­le sekä hei­dän luval­laan tie­tä käyt­tä­vil­le. Rivin­no­kan yksi­tyis­tie­kun­ta perus­te­li tuol­loin kiel­toa nokal­la sijait­se­van laa­vun lisään­ty­neel­lä lii­ken­teel­lä, joka vai­kut­ti…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus