Toi­mit­ta­jal­ta: Mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­ja kai­va­taan enem­män kuin koskaan

Joka kym­me­nes nuo­ri aikui­nen. Niin moni on har­kin­nut vaka­vas­ti itse­mur­haa kulu­neen koro­na­vuo­den aika­na. Useam­pi kuin joka toi­nen nuo­ri, 18–34-vuotias, aikui­nen kokee pan­de­mian vai­kut­ta­neen kiel­tei­ses­ti omaan mie­len­ter­vey­teen. Jopa yhdek­säl­lä pro­sen­til­la on ollut vaka­via itse­tu­hoi­sia ajatuksia.

Mie­li Ry:n teet­tä­män kyse­lyn tulok­sis­ta poi­mi­tut luvut ovat karua luet­ta­vaa. Eten­kin, kun samaan aikaan puhu­taan ja uuti­soi­daan nuo­ri­sop­sy­kiat­ri­sen hoi­don ruuh­kau­tu­mi­ses­ta ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den pit­kis­tä jonotilanteista.

Nuo­ret aikui­set uupu­vat entis­tä useam­min — niin pal­jon, että se tun­tuu ole­van jo uusi nor­maa­li. Muun muas­sa Suo­men yli­op­pi­las­kun­tien liit­to tote­aa, että opis­ke­li­joil­ta vaa­di­taan lähes yli-inhi­mil­lis­tä suo­rit­ta­mis­ta. Opin­to­jen ohel­la on käy­tä­vä töis­sä, jot­ta raha riit­tää. Samaan aikaan opin­nois­sa pitäi­si menes­tyä ja ede­tä val­mis­tuak­seen hur­jas­sa tavoi­tea­jas­sa. Suo­ri­tus­pai­neet ovat kovat.

Koro­na-aika­na opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet suo­riu­tu­maan opin­nois­taan lähes­tul­koon täy­sin itse­näi­ses­ti ilman sosi­aa­lis­ta ver­tais­tu­kea kave­reil­ta. Myös työs­sä­käy­vil­tä työ­ka­ve­rei­den tuki on jää­nyt puut­tu­maan. Tämä on kurit­ta­nut eten­kin vas­ta uudes­sa työs­sä aloit­ta­nei­ta nuo­ria, joil­la pai­ne pär­jä­tä on jo val­miik­si kova.

Usein, kun nuor­ten mie­len­ter­vey­den ongel­mat tule­vat puheek­si, nii­hin rea­goi­daan vähät­te­le­mäl­lä. Tode­taan, että ei ennen­kään ole uuvut­tu. Näis­sä kes­kus­te­luis­sa unoh­de­taan yhteis­kun­nan kehi­tys koko ajan suo­ri­tus­kes­kei­sem­pään suuntaan.

Tuo­reel­le kan­sal­li­sen mie­len­ter­veys­stra­te­gian toi­meen­pa­noon ei ole esi­tet­ty kor­va­mer­kit­tyä mää­rä­ra­haa val­tion talous­ar­vio­esi­tyk­ses­sä. Mikä mää­rä uupu­nei­ta, masen­tu­nei­ta tai itse­tu­hoi­sia nuo­ria aikui­sia on riit­tä­vä, että mie­len­ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si ale­taan teh­dä kon­kreet­ti­sia toimia?

Tsem­peil­lä tai jak­su­ha­leil­la ei enää pär­jä­tä. Suo­men nuo­ret tar­vit­se­vat apua, sil­lä yksi­kin mene­tet­ty nuo­ri elä­mä on liikaa.

 

Ter­hi Ojala

terhi.ojala(at)rantapohja.fi