Uusi meren­ran­ta­lei­ri­kes­kus Lois­to ihastuttaa

Jo tam­mi­kuus­sa tänä vuon­na val­mis­tu­nut­ta uut­ta meren­ran­ta­lei­ri­kes­kus­ta pääs­tiin vii­mein esit­te­le­mään ylei­söl­le avoi­mien ovien mer­keis­sä vii­me kes­ki­viik­koil­ta­na. Koro­na­ti­lan­teen takia vuo­den alku­puo­lis­ko oli hil­jai­se­loa, mut­ta kesäl­lä Lois­tos­sa voi­tiin aloit­taa rip­pi­kou­lu­lei­rit ja mui­ta­kin kokoon­tu­mi­sia on jo järjestetty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä uppo­si yleisöön

Jo yhdek­sät­tä ker­taa jär­jes­tet­tyä Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vää saa­tiin viet­tää lau­an­tai­na aurin­koi­ses­sa syys­sääs­sä. Perin­ne­päi­vän ohjel­maan mah­tui tänä vuon­na muun muas­sa hai­ta­ri­musiik­kia, perin­tei­siä työ­näy­tök­siä ohran puin­nis­ta mai­don hal­kai­suun sekä maa­ti­lan eläin­ten ihmettelyä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kun­tien sote-menot kas­voi­vat huomattavasti

Tilas­to­kes­kuk­sen kun­ta­ta­lous­ti­las­ton tie­dot osoit­ta­vat kun­tien käyt­tö­ta­lou­den net­to­kus­tan­nus­ten kas­va­neen 2,9 pro­sent­tia 33,8 mil­jar­diin euroon vuon­na 2020. Kas­vuun vai­kut­ti pää­osin sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­min­taan koh­dis­tu­vien net­to­kus­tan­nus­ten edel­lis­vuot­ta suu­rem­pi mää­rä. Sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­min­nan net­to­mää­räi­set kus­tan­nuk­set toteu­tui­vat 4,2 pro­sent­tia vuot­ta aiem­paa suu­rem­pi­na, ja ne oli­vat yhteen­sä 20,0 mil­jar­dia euroa. Kun­ta­ta­lou­den tilas­toin­tia var­ten kerät­tiin tie­to­ja kai­kil­ta Suo­men 310 kun­nal­ta ja kai­kil­ta 136 kuntayhtymältä.


Teks­ta­rit

Kii­tos Iin mopoi­li­jat rau­hal­li­ses­ta viikonlopusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuor­ten ja työi­käis­ten usko elä­ke­jär­jes­tel­män kes­tä­vyy­teen horjuu

Hie­man enem­män kuin joka kol­mas suo­ma­lai­nen ei usko, että Suo­men elä­ke­jär­jes­tel­mä oli­si kes­tä­väl­lä poh­jal­la. Lähi­Ta­pio­lan teet­tä­män Arjen kat­saus ‑kyse­lyn mukaan 38 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta oli sitä miel­tä, että jär­jes­tel­män poh­ja pitää. Joka kol­mas vas­taa­ja empii, eikä osan­nut sanoa poh­jas­ta mitään.