Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­vii­kon tee­ma­na näke­mi­nen ja näky­mi­nen liikenteessä

Kellon koulun 9B-luokka rastilla, missä poliisit kertoivat esimerkiksi siitä, kuinka paljon liikenteessä törttöily voi vaikuttaa jokaisen omaan tulevaisuuteen.Kellon koulun 9B-luokka rastilla, missä poliisit kertoivat esimerkiksi siitä, kuinka paljon liikenteessä törttöily voi vaikuttaa jokaisen omaan tulevaisuuteen.

Kou­lu­jen perin­tei­nen lii­ken­ne­tur­val­li­suus­viik­ko start­ta­si maa­nan­tai­na Kel­lon kou­lul­la. Viik­ko aloit­ti koko luku­vuo­den kes­tä­vän sys­te­maat­ti­sen lii­ken­ne­kas­va­tuk­sen kou­luis­sa. Ava­jais­ta­pah­tu­mas­sa Kel­lon kou­lun 590 oppi­las­ta pää­si kier­tä­mään lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta käsit­te­le­vil­le rasteille.

Val­ta­kun­nal­lis­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suus­viik­koa vie­te­tään 13.–17.9. Tee­ma­na tänä vuon­na on ”Näe ja näy”. Tapah­tu­ma on jär­jes­tet­ty jo pit­kään aina vii­kol­la 37, mut­ta Lii­ken­ne­tur­van suun­nit­te­li­ja Tomi Nie­mi ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Pasi Ante­roi­nen toi­vo­vat lii­ken­ne­kas­va­tuk­sen ole­van osa kou­lu­jen arkea koko lukuvuoden.

– Täh­täin on pit­kä­jän­tei­ses­sä lii­ken­ne­kas­va­tuk­ses­sa, jos­sa vas­tuu on sekä kou­luil­la että van­hem­mil­la. Tar­koi­tus on ottaa lap­set ja nuo­ret mukaan suun­nit­te­luun ja toi­min­taan, Nie­mi kertoi.

– Tar­joam­me kou­luil­le hyvät ja laa­jat mate­ri­aa­lit käyt­töön­sä ja kou­luil­la pitää olla omaa halua ja kiin­nos­tus­ta tart­tua mui­den tär­kei­den aihei­den ohel­la lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen, Ante­roi­nen lisäsi.

Kel­lon kou­lun reh­to­ri Juha Heik­ki­nen ja Lii­ken­ne­tur­van Oulun yhteys­pääl­lik­kö Eero Kal­ma­kos­ki oli­vat molem­mat sitä miel­tä, että on tär­ke­ää tuo­da lii­ken­ne­kas­va­tus mukaan kou­lun arkeen. Heik­ki­nen sanoi, että enää ei ole tark­kaa rajaa sii­nä, mil­lä oppi­tun­nil­la lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta käsitellään.

– Tee­ma tai opit­ta­va tai­to voi­daan nyky­ään käy­dä läpi isom­pa­na koko­nai­suu­te­na osa­na monia eri oppiai­nei­ta, reh­to­ri Heik­ki­nen sanoo.

Tee­ma­vii­kon tar­koi­tus on tuo­da esil­le fyy­si­sen näky­mi­sen mer­ki­tys­tä lii­ken­tees­sä sekä myös akti­voi­da lap­sia ja nuo­ria tuo­maan mie­li­pi­teen­sä esiin. Nie­mi sanoo, että aktii­vi­nen kan­sa­lai­nen uskal­taa ottaa osaa kes­kus­te­luun ja sil­loin on mah­dol­lis­ta vai­kut­taa ja saa­da aikaan laa­jem­paa kes­kus­te­lua lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta. Kes­kus­te­lua herät­ti maa­nan­tai­na myös nuor­ten uskal­lus sanoa ikä­to­ve­reil­leen, kun jokin asia ei ole­kaan hienoa.

– Vaa­tii roh­keut­ta tuo­da oma eriä­vä mie­li­pi­de esil­le, kun näkee, että toi­nen toi­mii lii­ken­tees­sä vää­rin, Kal­ma­kos­ki sanoo.

Päi­vän aika­na oppi­laat kier­si­vät pis­tei­tä, mis­sä käsi­tel­tiin muun muas­sa onnet­to­muus­ti­lan­tei­ta, vaa­ra­ti­lan­tei­den ennal­taeh­käi­se­mis­tä sekä sitä, miten kaik­ki voi­vat teh­dä itsen­sä parem­min näky­väk­si lii­ken­tees­sä muil­le. Soit­to­kel­lon mer­ki­tys­tä koros­tet­tiin, ja muis­tu­tet­tiin ettei se oli moit­teen ääni­merk­ki, vaan sil­lä tie­do­te­taan omas­ta liik­ku­mi­ses­ta muil­le. Toi­min­ta­ras­te­ja toteut­ta­mas­sa oli­vat Lii­ken­ne­tur­van lisäk­si Oulun polii­si, Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tos sekä SKAL Poh­jois-Suo­mi ry.

– Nuo­rim­mat oppi­laat näki­vät polii­sit ras­til­la ja kuu­lin oppi­lai­den äänes­sä sel­ke­ää ihai­lua. Kyl­lä­hän täl­lai­nen tapah­tu­ma elä­vöit­tää kou­lu­maa­il­maa, Heik­ki­nen sanoi tyy­ty­väi­se­nä tapahtumaan.

Tapah­tu­man tär­kein vies­ti kotei­hin on se, että vas­tuu las­ten ja nuor­ten lii­ken­ne­kas­va­tuk­ses­ta on sekä kou­lul­la että van­hem­mil­la. Nie­mi sanoo­kin, että lii­ken­ne­tur­val­li­suus raken­tuu aikuis­ten maa­il­man mukaan ja sil­loin myös van­hem­pien tuli­si ottaa arki­sia lii­ken­ne­tur­va-asioi­ta koto­na esille.

– Koto­na voi kysyä kou­lu­päi­vän suju­mi­sen lisäk­si, miten kou­lu­mat­ka meni ja oli­ko mat­kal­la mitään mie­ti­tyt­tä­vää, Ante­roi­nen sanoo.

Viik­ko jat­kuu tänään tiis­tai­na digi­taa­li­sil­la tun­neil­la, jois­sa oppi­laat pää­se­vät reaa­lia­jas­sa otta­maan osaa kes­kus­te­luun lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta. Vii­me vuon­na digi­tun­te­ja seu­ra­si vajaat 15 000 oppi­las­ta ympä­ri Suomea.

– Kou­lut tavoit­ta­vat laa­jas­ti lap­set ja nuo­ret koko perus­kou­lun ajan, ja tavoit­tee­na onkin kas­vat­taa lap­sis­ta tule­vai­suu­den lii­ken­tees­sä kul­ki­joi­ta, Ante­roi­nen sanoi.

– On tär­ke­ää, että oppi­laat saa­vat tie­toa koko kou­lu­mat­kan­sa ajan, eikä siten, että 15-vuo­ti­aa­na kaa­de­taan iso saa­vil­li­nen tie­toa nis­kaan ja sit­ten sii­nä yri­te­tään oppia ker­ral­la kaik­ki oleel­li­nen, Heik­ki­nen lisäsi.