Kivi­kou­lul­le myön­net­tiin purkulupa

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta myön­si pur­ku­lu­van Hau­ki­pu­taan enti­sel­le kir­kon­ky­län ala­kou­lul­le eli kivi­kou­lul­le kokouk­ses­saan 9.9. Vuo­des­ta 2016 saak­ka tyh­jil­lään ole­va kou­lu sijait­see Joke­lan­tien var­res­sa Kii­min­ki­joen törmällä.

Kou­lu­ti­lat jäi­vät kau­pun­gil­le tar­peet­to­mik­si uuden Hau­ki­pu­taan yhte­näis­kou­lun val­mis­tut­tua, eikä raken­nuk­sel­le ole löy­ty­nyt ostajaa.

Perus­te­lu­na pur­ka­mi­sel­le on raken­nuk­sen huo­no kun­to. Tilo­jen toi­min­ta­kun­toon saat­ta­mi­sek­si tar­vit­tai­siin mit­ta­va ja kal­lis perus­kor­jaus. Raken­nuk­sen pur­ka­mi­sen jäl­keen alue ase­ma­kaa­voi­te­taan asu­mi­seen ja näin saa­daan se tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paan käyttöön.

Alun­pe­rin raken­nus­ta mie­lit­tiin pai­kal­li­sek­si yhtei­sö­ta­lok­si, mut­ta kyn­nys­ky­sy­myk­sek­si nousi­vat kor­jaus­ku­lut ja vuo­kra­kus­tan­nuk­set. Hau­ki­pu­taan kivi­kou­lu on raken­net­tu 1951–53. Raken­nus on perus­pa­ran­net­tu ja sitä on laa­jen­net­tu 1984.

Hau­ki­pu­das-seu­ra Ry teki suo­je­lue­si­tyk­sen ELYl­le joulukuussa.2021. ELY-kes­kus ei puol­ta­nut raken­nuk­sen suo­je­lua joh­tuen sen huo­nos­ta kun­nos­ta ja raken­nuk­ses­sa todet­tu­jen vau­rioi­den laa­dus­ta ja laa­juu­des­ta suh­tees­sa kun­nal­le aiheu­tu­viin kus­tan­nuk­siin sekä alu­een kehittämistarpeisiin.

Raken­nus on muka­na maa­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vien kult­tuu­riym­pä­ris­tö­jen luet­te­los­sa sta­tuk­sel­la maa­kun­nal­li­ses­ti arvo­kas raken­ne­tun kult­tuu­riym­pä­ris­tön kohde.