Toi­mit­ta­jal­ta: Kou­lu­lii­kun­nan tarkoitus?

Ovat­ko eri­lai­set tes­tit ja mit­tauk­set kou­lu­lii­kun­nan tar­koi­tus? Ketä tes­tit pal­ve­le­vat? Lisää­vät­kö ne innos­tus­ta ja kiin­nos­tus­ta lii­kun­taa kohtaan?

Nykyi­sin kou­lu­lii­kun­nas­sa koros­te­taan ihan lii­kaa eri­lais­ten lihas­kun­to­tes­tien ja Coo­pe­rin tes­tin teke­mis­tä ja näis­tä saa­tu­ja tulok­sia. Tur­ha väit­tää muuta.

Nyt paha­mai­nei­sek­si lei­mat­tu piip-tes­ti on tut­tu kiro­sa­na kou­lu­lais­ten suus­sa. Lii­kun­ta­tun­neil­la on piip-tes­tin aika­na sat­tu­nut pyör­ty­mi­siä, kun kil­pai­lu­hen­ki­set lap­set vetä­vät itses­tään kaik­ki mehut. Muil­le tes­tit taas ovat ei-toi­vot­tua pakkopullaa.

Veik­kaan, että tes­teis­tä ovat innos­tu­nei­ta ne lap­set ja nuo­ret, jot­ka jo muu­ten­kin har­ras­ta­vat lii­kun­taa, ken­ties kil­paur­hei­lua. Niil­le, joi­ta kou­lu­lii­kun­nan pitäi­si moti­voi­da liik­ku­maan, tes­teil­lä on toden­nä­köi­ses­ti päin­vas­tai­nen vaikutus.

Mik­si lii­kun­ta­tun­neil­la ei kokeil­la moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia laje­ja? Kotoa kat­sot­tu­na lii­kun­ta­tun­nit koos­tu­vat muu­ta­mas­ta perus­la­jis­ta, joi­ta on tah­kot­tu vuo­des­ta toi­seen. Mik­si eri lajien har­ras­ta­jat eivät pää­se lii­kun­ta­tun­neil­le esit­te­le­mään omia lajejaan?

Mik­si suun­nis­te­taan vesi­sa­tees­sa, hiih­de­tään 20 asteen pak­ka­ses­sa, sisä­lii­ku­taan kival­la syys­sääl­lä tai kevät­han­gil­la? Mik­si kou­lun hiih­to­kil­pai­lu on pak­ko jär­jes­tää sil­loin, kun on ihan lii­an kyl­mä, ja hom­ma menee itkuksi?

Mik­si ei kat­so­ta ikku­nas­ta ulos ja muu­te­ta suun­ni­tel­maa sään mukaan?