Toi­mit­ta­jal­ta: Kiusaa­mi­nen ei ole luon­no­nil­miö

Moni lap­si ja hiu­kan vart­tu­neem­pi­kin kou­lu­lai­nen on odot­ta­nut innol­la uuden luku­kau­den alkua. Kou­lus­sa saa jäl­leen tava­ta kave­rei­ta, sen muka­van opet­ta­jan ja tutus­tua uusiin asioi­hin.

Joil­le­kin kou­lu­lai­sil­le kesän vii­mei­set loma­päi­vät ovat kui­ten­kin saat­ta­neet olla tus­kais­ta aikaa. Omas­sa luo­kas­sa, kou­lu­mat­kal­la tai kou­lun pihal­la on ehkä jo odot­ta­mas­sa se kiusaa­ja­poi­ka tai -tyt­tö ja hänen ylei­sön­sä. Kiusa­tul­le voi olla odo­tet­ta­vis­sa pii­nal­li­sia het­kiä jäl­leen koko luku­vuo­dek­si, jos tilan­net­ta ei saa­da puret­tua.

Myös meil­lä aikui­sil­la on muis­tom­me kou­lu­kiusaa­mi­ses­ta. Joku saat­taa häve­tä omaa käy­tös­tään kou­luai­koi­na, mut­ta ei ole saa­nut pyy­det­tyä anteek­si teke­mi­si­ään. Kiusa­tul­le voi jää­dä eli­ni­käi­set arvet koh­te­lus­ta, jota sai ikä­to­ve­reil­taan kou­luai­koi­na. Sivus­ta­seu­raa­ja saat­taa kokea huo­noa omaa­tun­toa sii­tä, ettei uskal­ta­nut puut­tua asioi­hin.

Men­nei­den tapah­tu­mien vai­ku­tuk­sia voi vart­tu­neem­pa­na yrit­tää lie­vit­tää anteek­si­pyyn­nöl­lä ja -annol­la, mut­ta aikui­set voi­vat vai­kut­taa myös sii­hen, että kiusaa­mi­nen saa­tai­siin kit­ket­tyä kou­luis­ta. Kiusaa­mi­sen lopet­ta­mi­nen on help­po sysä­tä opet­ta­jien vas­tuul­le, mut­ta suu­rin kas­va­tus­vas­tuu Suo­mes­sa on kyl­lä yhä van­hem­mil­la. Poh­jois-Koreas­sa voi olla toi­sin.

Kou­lu- tai muu­ta kiusaa­mis­ta tus­kin saa­daan kos­kaan kit­ket­tyä koko­naan pois, mut­ta sii­hen ei voi myös­kään suh­tau­tua kuin luon­no­nil­mi­öön, jol­le ei voi teh­dä mitään. Eräät tut­ki­muk­set ovat­kin ker­to­neet, että kou­lu­kiusaa­mi­nen on vähen­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti. Sii­hen on vai­kut­ta­nut var­mas­ti kou­luis­sa teh­ty pit­kä­jän­tei­nen työ, van­hem­pien val­veu­tu­mi­nen sekä se, että asias­ta on kes­kus­tel­tu pal­jon jul­ki­suu­des­sa.

Pek­ka Kevä­jär­vi