Jade aloit­taa kou­lu­tien­sä tänään

Tänään koulutiensa Ylikiimingin koulussa aloittava Jade Koistinen osallistui kouluun lähtevien siunaamistilaisuuteen Ylikiimingin kirkossa yhdessä vanhempiensa Irmeli Koistisen ja Koistisen kanssa.

Yli­kii­min­ki­läi­nen Jade Kois­ti­nen aloit­taa kou­lu­tien­sä Yli­kii­min­gin kou­lus­sa tänään. Kou­lun aloi­tus tun­tuu Jades­ta kival­ta, vaik­ka kou­luun läh­te­mi­nen hie­man jän­nit­tää­kin. Tiis­tai-ilta­na Jade osal­lis­tui kou­luun läh­te­vien siu­naa­mis­ti­lai­suu­teen Yli­kii­min­gin kir­kos­sa yhdes­sä van­hem­pien­sa Irme­li Kois­ti­sen ja Tapio Kois­ti­sen kans­sa. Tilai­suus oli heis­tä kiva. – Vii­mei­nen lap­si läh­tee nyt kou­lu­tiel­le. Kyl­lä täs­sä on vähän hai­keut­ta­kin. Minua jän­nit­tää var­mas­ti enem­män kuin tyt­töä,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus