Uusi kou­lu­ra­ken­nus käyt­töön

Pohjois-Iin koulun uusi koulurakennus otettiin käyttöön koulun alkaessa eilen.

Poh­jois-Iin kou­lul­la kou­lu­työ aloi­tet­tiin eilen iloi­sis­sa mer­keis­sä. Iloon ja tyy­ty­väi­syy­teen on kak­si­kin syy­tä. Kou­lu­mat­kan tur­val­li­suus para­ni huo­mat­ta­vas­ti uuden kevyen lii­ken­teen väy­län myö­tä ja pihal­le nous­sut uusi lii­kun­ta­sa­li-luok­ka­ra­ken­nus otet­tiin käyt­töön. – Kou­lun vas­taan­ot­to­tar­kas­tus oli tiis­tai­na ja raken­nus siir­tyi kun­nan hal­lin­taan. Tänään kou­lu pääs­tiin sit­ten avaa­maan uudes­sa salis­sa, ker­toi kou­lun­joh­ta­ja Tuo­mas Oja­la eilen. Uudes­sa kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa on lii­kun­ta­sa­li…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus