Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kus hupussa

Haukiputaan seurakuntakeskuksen ulkorakenteita uusitaan hupun suojissa. Rakennuksen ulkonäkö säilyy entisenlaisena.

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen jul­ki­si­vu­re­mont­ti on käyn­nis­sä. Jul­ki­si­vu­lau­doi­tus pure­taan koko­naan pois ja ulko­sei­nä­ra­ken­teet uusi­taan täy­sin. Kun­nos­tus­työt pää­si­vät käyn­tiin hie­man suun­ni­tel­tua myö­hem­min, tavoit­tee­na on, että koh­de val­mis­tuu hel­mi­kuus­sa 2019. Hank­keen kus­tan­nusar­vio on 650 000 euroa. Remont­ti ei aiheu­ta seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen käyt­töön rajoi­tuk­sia, vaan toi­min­ta pyö­rii aivan nor­maa­lis­ti, ker­too Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­ku. Remon­tin yhtey­des­sä jul­ki­si­vu­ra­ken­tei­den uusi­mi­sen yhtey­des­sä parannetaan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus