Toi­mit­ta­jal­ta: Kes­kit­tä­jät ja hajaut­ta­jat

Onko Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko sel­lai­nen asia, että sii­tä pitäi­si päät­tää pie­nem­mäl­lä poru­kal­la sul­je­tuin ovin eli kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa?
Pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­set kos­ke­vat jok­seen­kin jokais­ta Oulun asu­kas­ta. Oli­si­ko niis­tä kui­ten­kin rei­lum­paa päät­tää kau­pun­gin ylim­mäs­sä päät­tä­väs­sä eli­mes­sä eli val­tuus­tos­sa? Samal­la saa­tai­siin sel­vil­le se, mitä kukin val­tuu­tet­tu on miel­tä asias­ta.

Kau­pun­gin edel­li­nen val­tuus­to päät­ti vii­me kevää­nä, että pää­tös­val­ta pal­ve­lu­ver­kos­ta luo­vu­te­taan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. Pää­tök­sen­te­ko­mal­li on kuin yri­tyk­ses­tä, jos­sa yhtiö­ko­kouk­sen anne­taan päät­tää väl­jis­tä raa­meis­ta, mut­ta jos­sa ope­ra­tii­vi­set pää­tök­set tekee yhtiön toi­mi­va joh­to ja hal­li­tus. Toki yri­tys­ten hal­li­tuk­set ovat pal­jon ket­te­räm­piä pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä kuin yhtiö­ko­kouk­set, mut­ta mal­li ei sovi kai­kil­ta osin poliit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon.

Oulun val­tuus­to luo­vut­ti vii­me kevää­nä kau­pun­gin hal­lin­to­sään­töä muut­taes­saan mer­kit­tä­vän osan val­las­taan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le pal­ve­lu­verk­koa­sias­sa. Tämä on oikeas­taan ennen­kuu­lu­ma­ton­ta. Polii­ti­kot luo­pu­vat har­voin vapaa­eh­toi­ses­ti val­las­taan.

Nyt Oulun val­tuus­ton maa­nan­tai­ses­sa kokouk­ses­sa tuli esil­le se val­ta­tais­te­lu, joka monis­sa piireis­sä on halut­tu kiel­tää. Mer­kit­tä­vä osa val­tuu­te­tuis­ta halu­aa palaut­taa val­tuus­ton val­lan päät­tää pal­ve­lu­ver­kos­ta. Pyr­ki­mys saa­tiin aina­kin vähäk­si aikaa vesi­tet­tyä mer­kil­li­sel­lä pöy­däl­le­pa­no­pää­tök­sel­lä. Kysees­sä on poh­jim­mil­taan vas­tak­kai­na­set­te­lu pal­ve­lu­jen kes­kit­tä­mis­tä kan­nat­ta­vien ja haja­mal­lia kan­nat­ta­vien rin­ta­mien välil­lä.

Mer­kit­tä­vä osa pal­ve­lu­ver­kon uudis­tuk­sis­ta mer­kit­si­si kysee­na­lais­ten sääs­tö­jen nimis­sä teh­tä­viä hei­ken­nyk­siä Ouluun liit­ty­nei­den kun­tien pal­ve­lui­hin. Monel­le val­tuu­te­tul­le sopi­si hyvin, että niis­tä syn­ty­vä kun­ta­lais­ten kri­tiik­ki saa­tai­siin siir­ret­tyä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen har­teil­le.

Kyl­lä oikea paik­ka päät­tää pal­ve­lu­ver­kos­ta on kau­pun­gin­val­tuus­to. Tai oikeas­taan on todet­ta­va, että pal­jon parem­pia ja asian­tun­te­vam­pia pää­tök­siä täl­lai­sis­ta asiois­ta osat­tai­siin teh­dä esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin omis­sa val­tuus­tois­sa.

Pek­ka Kevä­jär­vi