Toi­mit­ta­jal­ta: Jän­nä­tään yhdessä

Johan on ollut vii­me päi­vät sutak­kaa. Kesä tuli ker­ral­la, juu­ri nyt ei tar­vi palel­la, eikä ilmei­ses­ti vähään aikaan.  Mil­tei­pä yhdes­sä yös­sä piti kuo­riu­tua tal­vi­kamp­peis­ta ja etsiä kesä­ku­det­ta ylle. Alkoi myös sel­lai­nen kevät­töi­den teko ja piho­jen rap­su­tus ympä­ril­lä, että oksat pois.

He ovat myös jo kes­kuu­des­sam­me, ensim­mäi­set sääs­ki­bon­gauk­set on nimit­täin jo läis­kit­ty, tosin ei nii­tä ini­si­jöi­tä vie­lä ole rie­sak­si asti. Ennus­tuk­sia sääs­ki­ke­sän suh­teen­kin on kuul­tu. Kaik­ki riip­puu kai­kes­ta, var­sin­kin lätä­köi­den ja sateen mää­räs­tä, joten kaik­ki on mah­dol­lis­ta, kuten elä­mäs­sä yleen­sä. Pun­kit ovat teh­neet mai­hin­nousun jo aikaa sit­ten, kak­si olen jo omin sil­min näh­nyt ja hen­get­tö­mik­si nitistänyt.

Oli­pa se myös euro­vii­su­vii­kon­lop­pu. Saa­ra Aal­lon pää­sy finaa­liin oli hie­no saa­vu­tus, mut­ta odo­tuk­set sijoi­tuk­ses­ta oli­vat kor­keam­mal­la.  Todek­si tuli taas vii­saus, että mikään ei ole itses­tään sel­vää.  Voi­tot­kin tule­vat usein sil­loin, kun nii­tä vähi­ten osaa odottaa.

Saa­pa näh­dä, miten käy kiek­ko­lei­jo­nien. Ylä- ja ala­mä­kiä on men­ty. Muka­vaa näis­sä kai­kis­sa mit­te­löis­sä on, että kat­so­mois­sa voi­daan jän­nit­tää yhdes­sä ja jakaa niin menes­tyk­sen kuin tap­pion tun­te­muk­set. Yhtei­söl­li­syyt­tä tämäkin.

Puhee­nai­hei­ta ovat tar­joil­leet vii­me aikoi­na myös suden mah­dol­li­set liik­keet Hau­ki­pu­das-Kii­min­ki ‑suun­nal­la ja ikä­vät sar­ja­teot. Oulun uima­hal­lia pii­naa sar­ja­kak­kaa­ja ja epäi­ly sar­ja­ku­ris­ta­jan uudes­ta uhris­ta kauhistuttaa.

Nyt pitäi­si puhua myös sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta, mut­ta asian moni­mut­kai­suu­den vuok­si aihe on hel­pom­pi ohit­taa. Jos uudis­tus ete­nee, lop­pu­vuo­des­ta on maa­kun­ta­vaa­lit, jois­sa pääs­tään valit­se­maan uut­ta päättäjäporrasta.

Kesä tuo ensik­si monet kesä­ta­pah­tu­mat, joi­den suo­sio näyt­tää vain kas­va­van. Voim­me  sukel­taa ulos some­kuplis­ta koh­taa­mi­siin toreil­le ja kylil­le. Noka­tus­ten monet näkö­kul­mat voi­vat jopa laajentua.

auli.haapala(at)rantapohja.fi