Toi­mit­ta­jal­ta: Jää­li kehit­tyy monel­la rintamalla

Tänä kesä­nä jää­li­läi­set ovat saa­neet seu­ra­ta monen pro­jek­tin ete­ne­mis­tä tai liik­keel­le nyt­käh­tä­mis­tä. Kau­pun­gin sääs­töt eivät ole iske­neet suur­alu­eel­le, tal­koo­työ on voi­mis­saan samoin kuin ylei­nen asukasaktiivisuus.

Kou­lu­jen loput­tua alkoi tapah­tua urhei­lu­kent­tä­työ­maal­la, Jää­li-Hönt­tä­mä­ki väli­sel­lä kun­to­po­lul­la sekä lopul­ta uuden kou­lun ton­til­la­kin. Valo­kui­tua saa­daan pik­ku­hil­jaa talouk­siin, Jää­lin ja Koi­te­lin välis­tä pol­kua laa­vui­neen ja mui­ne raken­nel­mi­neen raken­ne­taan. Jää­lin­jär­ven hoi­to­toi­met jat­ku­vat, jär­vi puh­dis­tuu ja uut­ta lajis­toa on havait­tu vesillä.

Jää­lin kes­kuk­sen kaa­va on näh­tä­vil­lä. Kaa­van avul­la etsi­tään kehi­tys­tä ja sel­keyt­tä enti­sen urhei­lu­ken­tän, Jää­lin kou­lun ja ostos­kes­kuk­sen alu­eel­le. Samal­la osta­rin epä­miel­lyt­tä­vä ympä­ris­tö pesee toi­vot­ta­vas­ti kas­von­sa. Asui­na­luei­den laa­jen­nuk­sia­kin on alet­tu suun­ni­tel­la. Väli­ky­län tie­jär­jes­te­lyt lai­te­taan uusiin pui­hin tule­vien viik­ko­jen aika­na. Jää­lin alu­eel­la­kin katu­ja uusitaan.

Jos nyt joku nega­tii­vi­nen asia pitää nos­taa esiin, niin en miten­kään ymmär­rä sitä mai­se­moin­tia, joka tapah­tui takim­mai­sel­la uima­mon­tul­la Jää­lin­tien ja Lai­va­kan­kaan­tien kul­mauk­ses­sa. Hie­not ran­nat ja kir­kas vesi on men­nyt­tä. Oli­si­vat mai­se­moi­neet vain sen mon­tun ja tien väli­sen alu­een. Mitä sitä hiek­kaa sin­ne mon­tun ran­noil­le laitettiin?