Tur­ve­soil­la poik­keuk­sel­li­nen tilan­ne – sade oli­si jopa toi­vot­tua

Jari Turtinen tyšön touhussa OijŠärven Vasikkasuolla. Kuivalla suolla paloturvallisuuteen on kiinnitettŠy erityistŠä huomiota.

Tänä vuon­na kesä tuli yhtäk­kiä ja näyt­tää jat­ku­van pit­kään. Tur­ve­tuot­ta­jia läm­pö ja kui­vuus ilah­dut­ta­vat. Erk­ki Perä­lä Tur­ve­ruu­kil­ta ker­too, että tuo­tan­to pääs­tiin aloit­ta­maan jopa taval­lis­ta aikai­sem­min tou­ko­kuun alku­puo­lel­la. – Yllä­tyk­se­nä tuli, ettei rou­taa ollut juu­ri ollen­kaan. Se mah­dol­lis­ti tuo­tan­non aikai­sen aloi­tuk­sen, Erk­ki Perä­lä sanoo. Poik­keuk­sel­li­nen kui­vuus on kui­ten­kin tuo­nut tur­ve­tuo­tan­nol­le omat haas­teen­sa, sil­lä var­sin­kin tuu­li­sel­la sääl­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus