Toi­mit­ta­jal­ta: Eväät taval­li­seen elä­mi­seen on säilyttävä

Yli-iiläis­ten mukaan ainoa vas­ta­ra­ken­net­tu ja niin myös paras­kin asia Yli-Iis­sä on uusi tie Kii­min­kiin, kos­ka nyt aina­kin pää­see Yli-Iis­tä tar­vit­taes­sa hyvin pois. Kos­ka asuk­kais­ta näyt­tää, että sitä juu­ri Oulu haluaa.

On tur­ha syyt­tää reu­na-alui­den polii­tik­ko­ja kylä­po­li­ti­koin­nis­ta. Hyvä se on huu­del­la kes­kus­tan lie­peil­tä, hyvin jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien ja pal­ve­lui­den ääres­tä, kun taas reu­noil­la tais­tel­laan ihan oikeas­ti ole­mas­sao­los­ta. Kuka vaik­ka­pa yli-iiläis­ten ja yli­kii­min­ki­läis­ten asiois­ta huo­leh­ti­si, jos ei se oma kun­nal­lis­po­lii­tik­ko, joka on sin­ne vaa­leis­sa saa­tu omal­ta alu­eel­ta kan­saa edus­ta­maan? Kuka edes tie­täi­si asiois­ta parem­min kuin val­tuu­tet­tu, joka itse asuu sil­lä alu­eel­la ja edus­ta­mien­sa ihmis­ten keskellä.

Yli-iiläi­set toi­vat asu­ka­sil­las­sa tiet­tä­väk­si huo­len­sa sii­tä, että Oulun kau­pun­gin toi­mien joh­dos­ta koko yhtei­sö lamau­tuu, eikä eväi­tä ihan taval­li­seen elä­mi­seen alu­eel­la enää ole. Reu­na-alui­den ihmi­set eivät ole pal­joa vail­la. Nyky­ta­soon on sopeu­dut­tu, mut­ta enem­mäs­tä ei halu­ta mil­lään luopua.

Yli-iiläi­set visioi­vat, että hei­dän asui­na­lu­een­sa oli­si vuon­na 2030 muun muas­sa veto­voi­mai­nen, kodi­kas ja kut­su­va kau­pun­gin­osa, jota Oulun kau­pun­ki tukee suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Tähän ei pääs­tä, jos Oulu jat­kaa sääs­tä­mis­tään näi­den asuk­kai­den kustannuksella.