Toi­mit­ta­jal­ta: Ennus­te ei ole luonnonlaki

Hil­jat­tai­nen väes­tö­en­nus­te ker­toi, että Suo­men väes­tö pak­kau­tuu tule­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä ete­läi­sen Suo­men suu­riin kau­pun­kei­hin. Kon­sult­ti­toi­mis­to MDI:n laa­ti­man ennus­teen havain­toi­hin kuu­luu se, että nyt myös maa­kun­nal­li­set kes­kuk­set, Oulu nii­den jou­kos­sa, ovat jää­mäs­sä muut­to­liik­keen jal­koi­hin. Maa­seu­dul­ta ei ehkä muu­te­ta­kaan enää lähim­pään kau­pun­kiin, vaan suo­raan esi­mer­kik­si Hel­sin­gin, Tam­pe­reen tai Turun seuduille.

Tilas­to­kes­kuk­sen tie­toi­hin tukeu­tu­van ennus­teen oli­vat MDI:ltä osta­neet Kun­ta­ra­hoi­tus, ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö sekä RAKLI (enti­nen Suo­men raken­nut­ta­ja­liit­to). Voi arvioi­da, että aina­kin raken­nus­yh­tiöil­le ennus­te lupaa hyvää. Raken­ta­mis­ta tulee riit­tä­mään Ete­lä-Suo­mes­sa, jos ennus­te toteutuu.

Jos­kus ihmi­set ryh­ty­vät toi­mi­maan ennus­tei­den mukaan ja sik­si ne voi­vat tun­tua paik­kan­sa­pi­tä­vil­tä. Mut­ta mikään luon­non­la­ki tämä­kään väes­tö­en­nus­te ei ole. Kyse on pal­jon pää­tök­sen asiois­ta – val­tion, kun­tien ja yri­tys­ten ja yksit­täis­ten ihmis­ten pää­tök­sis­tä. Jos tah­toa on, niin löy­tyy myös kei­no­ja koko Suo­men pitä­mi­seen elinvoimaisena.

Täs­sä mie­les­sä tule­vai­suu­de­nus­koa luo esi­mer­kik­si Poh­jois-Poh­jan­maan elinkeino‑, lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kuk­sen laa­ti­ma kat­saus alu­een talou­des­ta. ELY-kes­kus alle­vii­vaa, että maa­kun­nan talous on kas­vu-ural­la kai­kil­la pää­toi­mia­loil­la ja että se on näh­tä­vis­sä koko maa­kun­nan alu­eel­la – ei vain esi­mer­kik­si Oulus­sa. Monil­la aloil­la työ­nan­ta­jil­la on vai­keuk­sia löy­tää osaa­vaa työ­voi­maa ja maa­kun­nan työt­tö­myy­sas­te on pie­nem­pi kuin pit­kiin aikoi­hin. ELY-kes­kus odot­taa hyvän talou­den kehi­tyk­sen jat­ku­van maa­kun­nas­sa myös jatkossa.

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on kaik­ki mah­dol­li­suu­det suun­na­ta tule­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä koh­ti hyvää kehi­tys­tä jo pel­käs­tään nuo­ren väes­tö­ra­ken­teen­sa ansios­ta. Ennus­teet ovat ennus­tei­ta. Tär­kein­tä on se, mitä teh­dään todellisuudessa.

Pek­ka Keväjärvi