Van­hus­ten­huol­lon val­von­taa tehos­tet­tu

Vanhustenhoidossa esiin nousseet epäkohdat näkyvät kanteluina ja epäkohtailmoituksina aluehallintovirastoissa ja kyselyinä palveluntuottajilla.

Van­hus­ten­hoi­to on nous­sut huo­le­nai­heek­si hoi­va­ko­deis­sa ilmen­nei­den epä­koh­tien vuok­si. Alue­hal­lin­to­vi­ras­tois­sa (AVI) asia näkyy lisään­ty­nei­nä kan­te­lui­den mää­rä­nä ja mui­na yhtey­den­ot­toi­na. Koko maas­sa teh­tiin vii­me vuon­na 138 van­hus­ten hoi­va­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää kan­te­lua. Tänä vuon­na nii­tä teh­tiin kuu­den ensim­mäi­sen vii­kon aika­na 75, joi­den lisäk­si on teh­ty 110 epä­koh­tail­moi­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus