Toi­mit­ta­jal­ta: Tär­keä luku­tai­to

Nuor­ten luke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen tai­dot sekä sano­ma­leh­tien ja kir­jal­li­suu­den luke­mi­nen ovat täl­lä vii­kol­la esil­lä luku­tai­to­päi­vän ja Luet­ko sinä? -kam­pan­jan star­tin myö­tä leh­dis­tös­sä.

Kol­mes­sa syys­kuun alun Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­taan Sano­ma­leh­tien Lii­ton ja Suo­men Kus­tan­nusyh­dis­tyk­sen Luet­ko sinä? -kam­pan­jan novel­li. Osa alu­eem­me kah­dek­sas­luok­ka­lai­sis­ta kir­joit­taa Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­ta­via arvioi­ta novel­lis­ta tavoi­tel­len luok­ka­ret­ki­ra­haa.

Kan­sain­vä­li­nen luku­tai­to­päi­vä koros­taa luku­tai­toa ihmi­soi­keu­te­na ja avai­me­na yksi­lön kehi­tyk­seen. Per­hei­tä herä­tel­lään sii­hen, että van­hem­mil­la on iso mer­ki­tys las­ten luku­tai­toon. Äänen luke­mi­nen edis­tää sanan­va­ras­ton kas­vua ja kie­lel­lis­tä kehi­tys­tä.

On tut­kit­tu, että pal­jon luke­vil­la lap­sil­la ja nuo­ril­la empa­tia­ky­ky, mie­li­ku­vi­tus ja eläy­ty­mis­ky­ky on mui­ta parem­pi. Hyvä luku­tai­to aut­taa sijoit­tu­maan jat­ko-opin­toi­hin ja työ­paik­koi­hin. Luke­mi­nen myös edis­tää ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia.

Vaik­ka Suo­mi on luku­tai­don kär­ki­mai­ta, käy niin, että luku­tai­don laa­tu heik­ke­nee. Osa­taan lukea, mut­ta ei vält­tä­mät­tä ymmär­re­tä luet­tua kovin hyvin. Totuus ja val­he sekoit­tu­vat pirs­ta­loi­tu­neen tie­don myö­tä. Täl­le on teh­tä­vä jotain.

Ran­ta­poh­ja tekee sään­nöl­lis­tä kou­lu­yh­teis­työ­tä koko alu­eel­laan. Oppi­laat pää­se­vät tutus­tu­maan leh­teen ja kir­joit­ta­maan sii­hen jut­tu­ja hei­tä kiin­nos­ta­vis­ta aiheis­ta. Myös nuor­ten mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia jul­kais­taan pal­jon Ran­ta­poh­jas­sa.