Poruk­ka liikkeelle!

Lun­ta ja rän­tää pais­koo, ja Ran­ta­poh­jan Poruk­ka liik­keel­le! ‑lii­kun­ta­tem­paus alkaa. Nämä asiat­han ovat kuu­lu­neet yhteen jo vuo­sia. Mar­ras­kuun valin­ta lii­kun­ta­tem­pauk­sen ajan­koh­dak­si on osoit­tau­tu­nut oikeak­si rat­kai­suk­si. Monet suo­ri­tuk­sen teh­neet ovat kii­tel­leet, että tem­pauk­seen osal­lis­tu­mi­seen jäl­keen jak­saa pal­jon parem­min läpi pimei­den tal­vi­kuu­kausien. Onpa joil­le­kuil­le jää­nyt lii­kun­ta­vaih­de päällekin.

Vii­me vuon­na Ran­ta­poh­jan jär­jes­tä­mään tem­paukseen osal­lis­tui 351 ihmis­tä. “Hei! Innos­tuim­me koko per­he osal­lis­tu­maan Poruk­ka liik­keel­le! ‑kun­toi­lu­tem­pauk­seen! Suo­ri­tuk­sia oli muka­va keräil­lä!” kir­joi­tet­tiin vii­me vuon­na erääs­sä palautteessa.

Tem­pauk­seen osal­lis­tu­mi­nen on var­sin yksin­ker­tais­ta. Ohjeet sii­hen löy­ty­vät tänäi­sen pai­ne­tun leh­den sivul­ta 5 ja myös verk­ko­si­vul­tam­me. Hyväl­lä onnel­la Poruk­ka liik­keel­le! ‑tem­pauk­seen osal­lis­tu­ja voi voit­taa arvon­nas­sa arvol­taan ihan muka­van­suu­rui­sen lahjakortinkin.

Ran­ta­poh­jan Poruk­ka liik­keel­le! ‑tem­pauk­sen suo­ri­tus­mää­rä on sel­lai­nen, että sii­hen yltä­neet voi­vat saa­da koke­muk­sen kun­non kohen­tu­mi­ses­ta. Ja kun­toi­lu­kon­ka­reil­la­han suo­ri­tus­mää­rä tulee täy­teen kuin itsestään.

Niin, lun­ta ja rän­tää pais­koo, mut­ta ulko­na liik­ku­mi­nen­han on vain pukeu­tu­mis­ky­sy­mys. Ja Poruk­ka liik­keel­le! ‑suo­ri­tuk­sia voi teh­dä kyl­lä sisäl­lä­kin. Itse toi­von, että voi­sin suo­ri­tus­ten jouk­koon mer­ki­tä mar­ras­kuus­sa jo jon­kun hiih­to­suo­ri­tuk­sen­kin. Eli lisää sitä lun­ta, kiitos.