Kara­ten SM-mita­lei­ta Haukiputaalle

Annukka Jylhänkangas (vas.) on yksi mitalisteista. Hänen saaliinaan oli kulta ja pronssi. Kuvat: Anssi Takala.

Kara­ten suo­men­mes­ta­ruuk­sis­ta kisat­tiin Hämeen­lin­nas­sa vii­kon­lop­pu­na. Oulun Kara­te­seu­ra menes­tyi lois­ta­vas­ti vii­den urhei­li­jan tuo­des­sa yhdek­sän SM-mita­lia. Kil­pai­li­joi­den, kah­den kout­sin ja useam­man van­hem­man mat­ka kisoi­hin aina hiu­kan pidem­pi ja haas­teel­li­sem­pi kuin monil­la muil­la, mut­ta se ei taas­kaan näky­nyt otteissa.

Hau­ki­pu­taa­lai­set sisa­ruk­set Annuk­ka ja Oona Jyl­hän­kan­gas tais­te­li­vat tien­sä suo­men­mes­ta­reik­si. Kul­taa tuli kumi­tes­sa, Annu­kal­le U16 ‑54kg Oonal­le U14 +47 sar­jas­sa. Katas­ta molem­mat kisa­si­vat prons­sia. Akse­li Taka­la Kel­lon Kivi­nie­mes­tä saa­vut­ti kak­si hopea­mi­ta­lia kumi­tes­sa U16 ‑67 kg sar­jas­sa ja katassa.

Oona Jyl­hän­kan­gas kamp­pai­li kul­taa ja pronssia.

Annuk­ka ja Oona Jyl­hän­kan­gas käy­vät Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len ylä­kou­lua. Sisa­ruk­sis­ta van­hem­pi Annuk­ka on har­ras­ta­nut lajia jo yhdek­sän vuot­ta ja kil­pail­lut nel­jä vuot­ta. Kiin­nos­tus lajiin herä­si iso­vel­jen esi­mer­kis­tä. Myös Oona innos­tui kara­tes­ta Annu­kan myö­tä ja lajia hän on har­ras­ta­nut vii­si vuot­ta. Kisan­nut hän on yli kak­si vuotta.

Jyl­hän­kan­kaan per­hees­sä on vii­si las­ta, jot­ka kaik­ki ovat har­ras­ta­neet kara­tea. Myös 10-vuo­tias Oli­via kil­pai­lee, mut­ta näi­hin mit­te­löi­hin hän on vie­lä lii­an nuori.

Annuk­ka ja Oona Jyl­hän­kan­gas tree­naa­vat rää­tä­löi­dyn har­joi­tus­oh­jel­man mukaan ja tree­ne­jä on 1–2 päi­väs­sä riip­puen kil­pai­luis­ta ja lei­reis­tä. Tytöt käy­vät kara­te­lii­ton jär­jes­tä­mil­lä lei­reil­lä Paju­lah­des­sa seit­se­mä­nä vii­kon­lop­pua vuo­des­sa. Seu­raa­va maa­jouk­ku­een val­men­nus­ryh­mien lei­ri on jo tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Lisäk­si Annuk­ka osal­lis­tuu Paju­lah­des­sa ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­seen 7–9 luok­kien ajan. Tavoit­tee­na molem­mil­la on kil­pail­la kan­sain­vä­li­sil­lä tata­meil­la ja menes­tyä siel­lä. Seu­raa­vat kan­sal­li­set kisa ovat jo 21.11. Kuopiossa.

Tyt­tö­jen val­men­ta­ja on Rei­jo Kan­gas. Oulun Kara­te­seu­ran sali sijait­see Äimä­ku­jal­la Oulus­sa ja jäse­niä Mika Ala­mau­lan joh­ta­mas­sa kara­te­seu­ras­sa on 160.

Oulun Kara­te­seu­ran Eeli Yli­nam­pa voit­ti kul­taa katas­sa (U14), Veik­ko Pel­to­la kul­taa kumi­tes­sa (U21 ‑67 kg) ja prons­sia kumi­ten mies­ten sar­jas­sa ‑67 kg.

Akse­li Taka­la kisa­si kak­si SM-hopeamitalia.