“Raha rat­kai­see, ihmi­sis­tä ei väli­te­tä” – Kui­va­lai­set halua­vat ter­veys­pal­ve­lui­den säi­ly­vän lähellä

Kuivaniemen terveysaseman toimintojen säilyttämisen puolesta kerättyyn nimiadressiin kertyi yli 650 nimeä. Tiistaina nelisenkymmentä kuntalaista saapui Kuivaniemen terveysaseman pihalle kertomaan tuntojaan Rantapohjalle.Kuivaniemen terveysaseman toimintojen säilyttämisen puolesta kerättyyn nimiadressiin kertyi yli 650 nimeä. Tiistaina nelisenkymmentä kuntalaista saapui Kuivaniemen terveysaseman pihalle kertomaan tuntojaan Rantapohjalle.

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na vii­me maa­lis­kuus­ta läh­tien koro­nan takia. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä on ker­to­nut, että sulun avul­la tur­va­taan resurs­sit Iin infek­tio­po­likli­ni­kal­la. Sul­ke­mis­ta on jat­ket­tu kuu­kausi ker­ral­laan tar­tun­ta­tau­ti­lain poh­jal­ta teh­dyn pää­tök­sen mukai­ses­ti. Kui­va­nie­mel­lä ei niel­lä perus­te­lua, että ase­ma oli­si sul­jet­tu koro­nain­fek­tion takia. Pahin pel­ko on, että sulul­la vain yri­te­tään totut­taa kui­va­lai­set ter­veys­a­se­man lopul­li­seen sul­ke­mi­seen. Sul­ke­mi­nen on… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus