Nimien­ke­ruu käyn­nis­sä pysy­vän asu­mi­soi­keu­den saamiseksi

Kel­lon­lah­den ja Meri­nie­men vapaa-ajan asun­toa­lu­eel­la asu­vil­le halu­taan saa­da pysy­vä asu­mi­soi­keus ja oikeus osoit­tee­seen. Asian puo­les­ta on käyn­nis­sä nimien­ke­ruu kir­jel­mään, joka toi­mi­te­taan käsi­tel­tä­väk­si Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan kokouk­seen 17.11. Kir­jel­mä liit­tei­neen on Vir­pi­nie­men kah­vi­la-ravin­to­la Syk­kees­sä, mis­sä vetoo­muk­sen voi käy­dä käy­dä alle­kir­joit­ta­mas­sa 31.10. kel­lo 16 mennessä.

Pysy­vän asu­mi­soi­keu­den saa­mi­nen kysei­sil­le vapaa-ajan asun­toa­lueil­le on ollut tape­til­la jo kuusi vuot­ta ja sii­hen halu­taan saa­da ratkaisu.

– Tavoit­tee­na on, että kau­pun­ki käyn­nis­tää alu­eel­la vai­heit­tai­sen ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen, mikä näyt­tää jää­vän ainoak­si rat­kai­suk­si tilan­tee­seen, tote­aa Vesa Karih­ta­la. Hän kuu­luu alle kym­me­nen hen­gen tii­miin, joka yrit­tää aktii­vi­ses­ti edis­tää asi­aa. Ryh­män yhteys­hen­ki­löi­nä toi­mi­vat Karih­ta­lan lisäk­si Mark­ku Hol­ma ja pai­kal­li­nen Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­vi.

Läh­tö­koh­ta­na on tilan­ne, kun väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus, nykyi­nen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to, muut­ti vuon­na 2014 kir­jaa­mis­käy­tän­töään siten, että vapaa-ajan asun­toi­hin ei voi­nut enää kir­ja­ta vaki­tuis­ta osoi­tet­ta. Meri­nie­men ja Kel­lon­lah­den alueil­le muut­ta­neet hen­ki­löt on kir­jat­tu väes­tö­re­kis­te­ris­sä ”vail­la vaki­tuis­ta asun­toa” ole­vik­si, jol­loin ei ole myös­kään vaki­tuis­ta osoi­tet­ta. Myös talo­yh­tiöis­sä voi olla tilan­ne, että osa asuk­kais­ta on vail­la vaki­tuis­ta osoitetta.

Noin 45 pro­sen­til­la alu­een asuk­kais­ta on vaki­tui­sen asu­mi­sen sta­tus, 55 pro­sen­til­la ei. Samas­sa per­hees­sä voi asua sekä vaki­tui­sen osoit­teen omaa­via ja ilman sitä ole­via hen­ki­löi­tä. Kysei­sel­lä alu­eel­la on 215 tont­tia ja 180 val­mis­ta asun­toa. Vaik­ka talon aiem­mil­la omis­ta­jil­la oli­si ollut vai­ki­tui­sen asu­mi­sen osoi­te, ei oikeus siir­ry uusil­le omis­ta­jil­le, tai jos joku per­heen­jä­se­nis­tä oli­si välil­lä asu­nut muu­al­la ja palai­si takai­sin, oikeut­ta vaki­tui­seen osoit­tee­seen ei enää ole.

Ilman vaki­tuis­ta osoi­tet­ta on liki mah­do­ton asioi­da viral­li­ses­ti mis­sään ja tekee arjes­ta han­ka­laa. Alu­eel­ta talo­ja on myös vai­kea saa­da kau­pak­si eikä intoa raken­taa alu­eel­le ole. Kiin­teis­tö­jen arvon arvioi­daan romah­ta­neen 30–40 pro­sent­tia. Alu­een asuk­kaat koke­vat ole­van­sa epä­ta­sa-arvoi­ses­sa ase­mas­sa mui­hin Oulun kau­pun­gin aluei­siin nähden.

Asuk­kaat ovat esit­tä­neet kau­pun­gil­le Kel­lon­lah­den ja Meri­nie­men loma-asun­toa­lueik­si kaa­voi­tet­tu­jen aluei­den kaa­voit­ta­mis­ta vaki­tui­sen asu­tuk­sen sal­li­vak­si. Tämä on kau­pun­gin tahol­ta aina­kin tähän asti tyr­mät­ty lii­an ras­kaa­na, kal­lii­na ja yhdys­kun­ta­ra­ken­net­ta hajaut­ta­va­na vaih­toeh­to­na. Kau­pun­gin tahol­ta on todet­tu, että “Vir­pi­nie­mi on mer­kit­tä­vä mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen kes­kit­ty­mä, jota alu­een loma-asu­mi­nen tukee.”

Vii­mei­sim­mäk­si oljen­kor­jek­si nousi vuo­den alus­sa tie­to, että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to oli­si val­mis­te­le­mas­sa väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män luo­ki­tuk­sen muu­tos­ta, joka mah­dol­lis­tai­si vaki­tui­sen osoit­teen kir­jaa­mis­ta vapaa-ajan asun­toon. Tämä vaih­toeh­to näyt­tää nyt pois­sul­je­tuk­si, sil­lä muu­tos ei ole edennyt.

Alu­eel­la ihme­tel­lään kau­pun­gin las­kel­mia kaa­voi­tuk­sen kus­tan­nuk­sis­ta ja hai­tal­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta yhdys­kun­ta­ra­ken­tee­seen. Vai­heit­tai­nen kaa­voi­tus oli­si rat­kai­su, jol­lai­nen on toteu­tet­tu esi­mer­kik­si Kala­joel­la ja Kuusa­mos­sa. Siel­lä kus­tan­nuk­set ovat olleet kym­me­nis­sä tuhan­sis­sa, kun Oulus­sa puhu­taan mil­joo­nis­ta. Vai­heit­tai­sen ase­ma­kaa­van tar­koi­tuk­se­na on mah­dol­lis­taa loma-asun­non käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muu­tos vaki­tui­sen asu­mi­sen raken­nuk­sek­si maa­no­mis­ta­jan oman tar­peen mukaan.

Kel­lon­lah­den ja Meri­nie­men aluet­ta kos­ke­van vai­heit­tai­sen kaa­va­muu­tok­sen voi käyn­nis­tää yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta, jol­le mar­ras­kuun kokouk­seen toi­mi­te­taan nimiadres­sin lisäk­si sel­vi­tet­tyä doku­ment­tia hank­kees­ta. Jos lau­ta­kun­nal­ta tulee pakit, asian vie­mis­tä eteen­päin aio­taan jat­kaa, jot­ta pääs­tään asuk­kai­den kan­nal­ta posi­tii­vi­seen lopputulokseen.