Oma lähi­lu­kio on tur­val­li­nen vaihtoehto

Perus­kou­lun päät­tö­luo­kan oppi­lai­den kodeis­sa poh­di­taan jo nyt ensi kevään jat­ko­va­lin­to­ja. Noin puo­let ikä­luo­kas­ta täh­tää lukioon, toi­nen puo­li amma­til­li­siin opin­toi­hin. Kou­lun jat­ka­mi­nen lähel­lä omaa kotia mer­kit­see huo­mat­ta­vaa päi­vit­täi­sen ajan sääs­töä. PISA-kou­lusaa­vu­tus­mit­taus­ten mukaan oppi­mis­tu­lok­set ovat Suo­mes­sa kaik­kial­la hyvin tasai­set. Maan hal­li­tus suun­nit­te­lee muut­ta­van­sa toi­sen asteen kou­lu­tuk­sen syk­sys­tä 2021 läh­tien mak­sut­to­mak­si. Tavoit­tee­na on, että vuo­teen 2030 men­nes­sä 50… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus