Toi­mit­ta­jal­ta: Jää­hy­väi­set kikyl­le

Kevät­tä lei­maa­vat työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lut. Näyt­tää sil­tä, että kikyl­le saa­ta­neen sanoa jää­hy­väi­set laa­jal­la rin­ta­mal­la. Suri­joi­den jouk­ko riip­puu sii­tä, kysy­tään­kö työn­te­ki­jä- vai työ­nan­ta­ja­lei­ris­tä.

Kiky, eli vuon­na 2016 sol­mit­tu kil­pai­lu­ky­ky­so­pi­mus, on puhut­ta­nut ja herät­tä­nyt pal­jon tun­tei­ta. Se toi muun muas­sa 24 lisä­työ­tun­tia pal­kat­ta noin 90 pro­sen­til­le työ­voi­mas­ta ja jul­ki­sel­le sek­to­ril­le loma­ra­ha­leik­kauk­set, mut­ta toki muu­ta­kin: muu­tok­sia työ­voi­ma­kus­tan­nuk­siin ja sosi­aa­li­tur­va­mak­sui­hin.

Kikyn vai­ku­tuk­sia pys­ty­tään ehkä arvioi­maan kiih­kot­to­mas­ti vas­ta aiko­jen pääs­tä. Lisään­tyi­vät­kö työ­pai­kat, para­ni­vat­ko yri­tyk­sen toi­min­tae­del­ly­tyk­set ja tulos, kohe­ni­ko kan­san­ta­lous ja mit­kä oli­vat vai­ku­tuk­set osto­voi­maan? Miten hen­ki­lös­tö työ­pai­koil­la voi?

Työ­elä­mä on mur­rok­ses­sa. Sel­vää on, että työn­kin on pysyt­tä­vä muu­tok­sis­sa muka­na. Var­maa on, että työ ja toi­meen­tu­lon hank­ki­mi­nen pysy­vät ihmi­se­lon kes­kiös­sä jat­kos­sa­kin.

Työn hen­ki­ses­tä kuor­mit­ta­vuu­des­ta puhu­taan tänä päi­vä­nä pal­jon. Syys­tä­kin työ­elä­mää tut­ki­taan pal­jon. Enää eivät vaki­tui­set pit­kät työ­suh­teet ole sel­viö, vaan pät­kä­työt lisään­ty­vät. Täl­lä het­kel­lä vii­den­nes työ­so­pi­muk­sis­ta on mää­rä­ai­kai­sia. Työ­ter­veys­lai­tok­sen tuo­reen tut­ki­muk­sen mukaan työ­suh­teen laa­dul­la ei kui­ten­kaan ole niin suur­ta vai­ku­tus­ta ihmis­ten hyvin­voin­tiin kuin on luul­tu. Oli­pa työ­suh­de pit­kä tai pät­kä, esi­mer­kik­si työ­uu­pu­muk­sen mer­kit­tä­vin ris­ki­te­ki­jä on sama: kii­re ja aika­pai­ne. Suu­rin vai­ku­tus työn imuun on mah­dol­li­suus näh­dä oman työn­sä työn­sä tulok­sia, työyh­tei­sön sosi­aa­li­nen ilma­pii­ri ja esi­mie­hen tuki.

Vin­keik­si työs­sä jak­sa­mi­seen Työ­ter­veys­lai­tos antaa yksin­ker­tai­sia vink­ke­jä: Elä koko­nais­ta elä­mää. Jaa aikaa ja ener­gi­aa sopi­vas­ti kai­kil­le elä­mä­na­lueil­le. Arvioi sään­nöl­li­ses­ti omaa hyvin­voin­tia­si. Tar­tu mah­dol­li­siin epä­koh­tiin miet­ti­mäl­lä mitä voi­si teh­dä. Ole sit­keä.

auli.haapala(at)rantapohja.fi