Mar­tin­nie­men sata­man kun­nos­tus liik­keel­le

Martinniemen venesataman alueelle laaditaan kokonaissuunnitelma uudesta venesatamasta. Uuden sataman kustannusarvio on 1 miljoonaa euroa. Venesataman uudistaminen on kaupungin 2020 suunnitteluohjelmassa.

Mar­tin­nie­men kala/venesataman uudis­ta­mi­sen suun­nit­te­lu käyn­nis­te­tään jo tänä vuon­na. Mikä­li mää­rä­ra­hat sal­li­vat, on sata­man uudis­ta­mis­työt mah­dol­lis­ta aloit­taa vuon­na 2022 tai par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa osin jo ensi vuo­den aika­na. Ilo­uu­ti­set sata­man kun­nos­ta­mi­sen liik­keel­le­läh­dös­tä kuul­tiin Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen kokouk­ses­sa vii­me tors­tai­na. Pai­kal­la oli kau­pun­gi­nin­si­nöö­ri Tapio Sii­ka­luo­ma ker­to­mas­sa kau­pun­gin sata­ma­suun­ni­tel­mis­ta. Tär­ke­ää on ensik­si suun­ni­tel­la hyvin min­kä­lai­nen sata­man pitäi­si olla, jot­ta se…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus