Ajo­kort­ti­la­ki uudis­tuu, taas

Kul­jet­ta­jan­tut­kin­toa ja ajo­kort­ti­la­kia muu­te­taan jäl­leen, täl­lä ker­taa kui­ten­kin ehkä jär­ke­väm­pään suun­taan. Hei­nä­kuun alus­sa voi­maan astu­van lain tar­koi­tus on teh­dä ajo­kor­tin hank­ki­mi­ses­ta hel­pom­paa, yksi­löl­li­sem­pää ja hal­vem­paa. Tavoit­teet ovat hie­no­ja, vaik­kei monis­sa auto­kou­luis­sa usko­ta­kaan laki­muu­tok­sen muut­ta­van nykyis­tä tilan­net­ta juurikaan.

Tra­fin tie­dot­tees­ta luet­tu­na laki­muu­tok­ses­sa vai­kut­taa ole­van pal­jon hyvää. Ope­tus­lu­val­la ajo­kort­tia esi­mer­kik­si van­hem­man ope­tuk­ses­sa käy­vien pro­ses­si hel­pot­tuu huo­mat­ta­vas­ti. Autos­sa olta­via lisä­pol­ki­mia ei enää tar­vit­se muu­tos­kat­sas­taa eikä ajo-opet­ta­jal­ta vaa­di­ta erillistä

teo­ria­koet­ta. Ope­tus­lu­van suo­sio on ollut vii­me vuo­det tasai­ses­sa kas­vus­sa, ja laki­muu­tok­sel­la tätä kas­vua halu­taan edel­leen nopeuttaa.

Auto­kou­lu­pii­reis­sä laki­muu­tos ei ole juu­ri­kaan kerän­nyt hur­raa-huu­to­ja. Eni­ten huo­les­tut­taa tar­kan ope­tus­suun­ni­tel­man pois­tu­mi­nen ja pakol­lis­ten ajo­tun­tien mää­rän puo­lit­tu­mi­nen. Hei­nä­kuun alus­ta alkaen kor­tin voi saa­da vähin­tään 10 ajo­tun­tia käytyään.

Ymmär­rän ammat­ti­lais­ten huo­len, 10 tun­tia ajo-ope­tus­ta kuu­los­taa todel­la vähäl­tä. Itse muis­te­len aja­nee­ni isä­ni ope­tuk­ses­sa yli 30 tun­tia, ennen kuin menin edes yrit­tä­mään ajo­koet­ta. Toi­saal­ta taas 10 tun­tia on vain vaa­dit­tu vähim­mäis­mää­rä, joka voi hyvin riit­tää esi­mer­kik­si nuo­rel­le, joka on aja­nut mopol­la, trak­to­ril­la ja mah­dol­li­ses­ti autol­la­kin koko pie­nen ikänsä.

Ajo­kort­ti on var­sin­kin tääl­lä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la usein vält­tä­mät­tö­myys eikä valin­ta. Sik­si toi­von­kin, että laki­muu­tok­sel­la saa­daan aikaan tavoit­tei­den mukai­sia muu­tok­sia, vähem­män byro­kra­ti­aa ja enem­män oppi­laan yksi­löl­lis­ten tar­pei­den huo­mioi­mis­ta. Näh­tä­väk­si jää tulee­ko uudes­ta kul­jet­ta­jan­tut­kin­nos­ta hit­ti vai taas uusi huti.

inkeri.harju(at)rantapohja.fi