Tie­työt käyn­nis­tyi­vät Kii­min­gin ja Yli-Iin välillä

Maan­tien 849 paran­nus­työt välil­lä Kiiminki–Yli-Ii käyn­nis­tyi­vät maa­nan­tai­na. Tie­töis­tä aiheu­tuu lii­ken­teel­le jon­kin ver­ran hait­taa, jon­ka vuok­si suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän vaih­toeh­toi­sia reit­te­jä. Tiel­lä pys­tyy kui­ten­kin lii­ken­nöi­mään koko ajan.

Täl­lä het­kel­lä tiel­lä on lii­ken­ne­va­lot kah­des­sa koh­taa. Toi­nen pai­kois­ta on Ter­va­joen sil­lal­la, jos­sa toi­nen ajo­kais­ta on sul­jet­tu ja lii­ken­net­tä ohja­taan lii­ke­ne­va­loil­la. Nopeus­ra­joi­tus sil­ta­työ­maan koh­dal­la on 30 kilo­met­riä tunnissa.

Toi­sen lii­ken­ne­va­loin ohja­tun koh­dan paik­ka vaihtelee.
– Täl­lä het­kel­lä on sil­lan lisäk­si yhdet lii­ken­ne­va­lot. Juhan­nuk­sen jäl­keen tulee tulee myös kier­to­tei­tä, ker­too työ­maa­pääl­lik­kö Peter Heik­ki­nen hank­keen pää­ura­koit­si­ja­na toi­mi­vas­ta Suo­men Maas­to­ra­ken­ta­jat Oy:stä.

Työt aloi­tet­tiin Kiimingistä

Maan­tie­tä paran­ne­taan välil­lä Kiiminki–Yli-Ii noin 26 kilo­met­rin mat­kal­la. Tänä kesä­nä tien­ra­ken­nus­työt sijoit­tu­vat pää­osin Kii­min­gis­tä Yli-Iin suun­taan noin 13 kilo­met­rin mat­kal­le ja lop­puo­sa raken­nus­töis­tä teh­dään ensi vuonna.

Tie­tä paran­ne­taan leven­tä­mäl­lä nykyis­tä tie­tä noin 1–2 met­riä. Tien pin­nan kor­keus­e­ro­ja pie­nen­ne­tään leik­kaa­mal­la sekä pen­ger­tä­mäl­lä nykyis­tä tie­lin­jaa. Suu­rin osa yksi­tyis­tie- ja maa­ta­lous­liit­ty­mis­tä kor­ja­taan nykyi­sil­le paikoilleen.

Alu­eel­la on kuusi vesis­tö­sil­taa, jois­ta yhtä leven­ne­tään, kak­si uusi­taan ja kak­si muu­te­taan putkisilloiksi.

Täl­lä het­kel­lä tiel­lä ei vie­lä ole murs­ke­pin­tai­sia osuuksia.
– Ensim­mäi­set murs­ke­pin­noi­te­tut kier­to­tiet tule­vat käyt­töön juhan­nuk­sen jäl­keen. Jos­sa­kin vai­hees­sa kesää koko tänä kesä­nä kun­nos­tet­ta­va tie­o­suus on murs­ke­pin­nal­la kun­nes se pääl­lys­te­tään syk­syl­lä, Heik­ki­nen sanoo.

Tie­työ­alueil­la nopeus­ra­joi­tuk­set ovat 30 tai 50 kilo­met­riä tunnissa.
– Nyt tar­vi­taan malt­tia lii­ken­tee­seen. Hidas­tus­ta tulee valo­jen ja tie­töi­den koh­dal­la, mut­ta eivät odo­tusa­jat ole kovin pitkiä.

Ajan­ta­sai­sia tie­to­ja tie­töis­tä on netis­sä osoit­tees­sa liikennevirasto.fi.