Tie­to­vi­sa 4.12.2017

Kysy­myk­set
1.    Eläm­me nyt adven­tin aikaa. Min­kä nimi­nen oli viik­ko ennen 1. advent­ti­sun­nun­tai­ta ollut sun­nun­tai?
2.    Mil­lä suo­men­kie­li­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan englan­ti­lai­nen TV-sar­ja Last of the Sum­mer Wine?
3.    Tasa­val­lan pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­töl­le ja puo­li­sol­leeen Jen­ni Hau­kiol­le  tulee vau­va  ensi vuo­den puo­lel­la. Kenel­lä ennen Nii­nis­töä olleis­ta Suo­men pre­si­den­teis­tä on nuo­rin lap­si?
4.    Mit­kä ovat maa­il­man kol­me suu­rin­ta auton­ren­kai­den val­mis­ta­jaa?
5.    Mon­ta­ko alas­ton­veis­tos­ta on edus­kun­ta­ta­lon istuntosalissa?a) 3) b) 4, c) 5, d) 6.
6.    Mikä var­sin tut­tu japa­nin­kie­li­nen sana tar­koit­taa suo­mek­si ”yksi nume­ro”?
7.    Mikä on pasu­ri?
8.    Mon­ta­ko yli 100000 asuk­kaan kau­pun­kia on Suo­mes­sa?
9.    Mon­ta­ko kana­da­lais­ta jouk­kuet­ta pelaa NHL:ssä?
10.   Minä vuon­na kehi­tet­tiin nykyi­sen kal­tai­nen muo­vi­nen ostos­kas­si? a) 1945, b) 1955, c) 1965, d) 1975

Vas­tauk­set
1.    Tuo­mio­sun­nun­tai
2.    Vie­lä vir­taa
3.    Tar­ja Halo­sel­la tytär Anna Halo­nen s. 1978
4.    Brid­ges­to­ne, Mic­he­lin, Goo­dyear
5.    c) 5
6.    Sudo­ku
7.    Sär­ki­ka­la
8.    Yhdek­sän
9.    Seit­se­män
10.    c) 1965