Hau­ki­pu­taa­lais­ten ter­vei­set kaupunginjohtajalle

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Lukion pitää säi­lyä Hau­ki­pu­taal­la, yksi­tyis­tei­den aurausa­vus­tuk­sia ei pidä pois­taa, koti­sai­raa­la­toi­min­nan toi­vo­taan jat­ku­van kokei­lun jäl­keen ja kun­ta­kes­kuk­sen ylei­sil­met­tä paran­ta­via ympä­ris­tö­töi­tä tuli­si jat­kaa viih­tyi­syy­den paran­tai­sek­si. Teat­te­ri­kuop­pa on tär­keä paik­ka kult­tuu­ri­toi­min­nan keh­to­na, jat­kuu­han toi­min­ta siel­lä? Tor­pan­mäen uuden urhei­lua­lu­een raken­ta­mi­sen ja alu­een kaa­voi­tuk­sen usko­taan ole­van piris­tys­ruis­ke Hau­ki­pu­taal­le. Muun muas­sa nämä asiat nos­tet­tiin esil­le kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­lan kah­veil­la Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa tänään per­jan­tai­na illansuussa.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus