Iin lii­kun­ta­kes­kuk­seen muun­nel­ta­via tiloja

Iin ydinkeskustaan rakennettava liikuntakeskus sijoittuu yleisurheilukentän viereen. Alueen lähikouluissa on noin tuhat oppilasta kävelymatkan etäisyydellä liikuntakeskuksesta. Havainnekuva on osa kuntakeskustan asemakaavaehdotusta, joka tulee nähtäville ensi vuoden alussa.

Iihin raken­net­ta­van lii­kun­ta­kes­kuk­sen ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa toi­min­not raken­tu­vat kah­teen ker­rok­seen. Ala­ker­taan sijoit­tuu noin 1430 neliön lii­kun­ta­hal­li sekä kun­to­sa­li. Tilat voi­daan tar­vit­taes­sa jakaa nel­jään eril­li­seen loh­koon, jot­ta ne sovel­tu­vat eri­lais­ten pal­lo- ja mai­la­pe­lien kuten sali­ban­dy, kori‑, len­to- ja sul­ka­pal­lon pelaa­mi­seen sekä urheilu‑, musiik­ki- ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien ja kiso­jen jär­jes­tä­mi­seen. Tilat toi­mi­vat myös alu­een väes­tön­suo­ja­ti­loi­na. Lii­kun­ta­kes­kuk­sen ylä­ker­rok­seen raken­ne­taan tilat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus