Iin lii­kun­ta­kes­kuk­seen muun­nel­ta­via tilo­ja

Iin ydinkeskustaan rakennettava liikuntakeskus sijoittuu yleisurheilukentän viereen. Alueen lähikouluissa on noin tuhat oppilasta kävelymatkan etäisyydellä liikuntakeskuksesta. Havainnekuva on osa kuntakeskustan asemakaavaehdotusta, joka tulee nähtäville ensi vuoden alussa.

Iihin raken­net­ta­van lii­kun­ta­kes­kuk­sen ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa toi­min­not raken­tu­vat kah­teen ker­rok­seen. Ala­ker­taan sijoit­tuu noin 1430 neliön lii­kun­ta­hal­li sekä kun­to­sa­li. Tilat voi­daan tar­vit­taes­sa jakaa nel­jään eril­li­seen loh­koon, jot­ta ne sovel­tu­vat eri­lais­ten pal­lo- ja mai­la­pe­lien kuten sali­ban­dy, kori-, len­to- ja sul­ka­pal­lon pelaa­mi­seen sekä urhei­lu-, musiik­ki- ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien ja kiso­jen jär­jes­tä­mi­seen. Tilat toi­mi­vat myös alu­een väes­tön­suo­ja­ti­loi­na. Lii­kun­ta­kes­kuk­sen ylä­ker­rok­seen raken­ne­taan tilat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus