Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 9.8.2020

Kysy­myk­set
1. Mikä pesä­pal­lo­kau­pun­ki on Nightwish ‑yhtyeen kotikaupunki?
2. Kum­pi pelaa ylem­mäl­lä sar­ja­ta­sol­la Hau­Pan mies- vai naisjoukkue?
3. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­net­tiin Ant­ti Hammarberg?
4. Kenen kir­joit­ta­mia kir­jo­ja ovat mm. Saat­tue Mur­mans­kiin ja Nava­ro­nen tykit?
5. Minä vuon­na Suo­mes­sa alet­tiin mak­saa lap­si­li­siä, a) 1940, b) 1944, c) 1948, d) 1952?
6. Mil­le maal­le kuu­luu Frans Jose­fin maa?
7. Kum­pi on poh­joi­sem­pa­na, Kau­riin vai­ko Kra­vun kääntöpiiri.
8. Minä vuon­na Suo­men Yleis­ra­dio perus­tet­tiin? Vii­den vuo­den tark­kuus riittää.
9. Min­kä Suo­men val­tion lai­tok­sen pää­joh­ta­ja on jul­ki­suu­des­ta tut­tu Mark­ku Tervahauta?
10. Min­kä maa­lai­nen on Super-Mario ‑peli­hah­mon luo­ja? a) suo­ma­lai­nen, b) USA-lai­nen, c) kana­da­lai­nen, d) japanilainen

Vas­tauk­set
1. Kitee
2. Naiset
3. Irwin Goodman
4. Alis­tair MacLeanin
5. c) 1948
6. Venäjälle
7. Kravun
8. 1926
9. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen THL:n
10. d) japa­ni­lai­nen (Shi­ge­ru Miyamoto)