Oulu-opis­ton syk­sy käyn­nis­tyy nor­maa­lis­ti

Oulu-opis­to käyn­nis­tää syk­syn kurs­sit ja kou­lu­tuk­set nor­maa­lis­ti. Koro­na­ti­lan­ne Poh­jois-Poh­jan­maal­la on tois­tai­sek­si hyvä. Kurs­seil­la pyri­tään nou­dat­ta­maan OPM:n ja THL:n anta­mia ohjei­ta tur­va­vä­leis­tä ja hygie­nias­ta.

Oulu-opis­to tar­jo­aa yli 1 000 kurs­sia eri ainea­lueil­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­set opin­toi­hin alka­vat por­ras­te­tus­ti tänään maa­nan­tai­na 10.8., jol­loin kaik­ki musii­kin, tai­teen perus­o­pe­tuk­sen ja lii­kun­ta­kou­lun kurs­sit avau­tu­vat. Musiik­ki on edel­leen laa­jin ainea­lue, jos­sa on eni­ten ope­tus­ta yksi­lö­ope­tuk­ses­ta isoi­hin kuo­roi­hin. Uusia pia­no­ryh­miä on perus­tet­tu, jos­sa ope­te­taan yhtä aikaa kol­mel­le soit­ta­jal­le.

Kiel­ten tar­jon­ta on laa­jaa. Yli 20 kie­len jou­kos­sa uute­na on ina­rin­saa­men ja kol­tan­saa­men kurs­sit. Useil­le kie­li­kurs­seil­le on mah­dol­li­suus osal­lis­tua myös etä­nä. Osa kie­li­kurs­seis­ta on koko­naan onli­ne-kurs­se­ja.

Kevääl­lä teh­ty digi­loik­ka etä­ope­tuk­ses­sa näkyy syk­syn ohjel­mas­sa siten, että lähes kai­kil­la ainea­lueil­la tar­jo­taan muu­ta­mia etä­kurs­se­ja. Kuva­tai­tees­sa aloit­taa kuva­tai­teen aikuis­ten tai­teen perus­o­pe­tus. Opin­not perus­tu­vat Ope­tus­hal­li­tuk­sen anta­miin tai­teen perus­o­pe­tuk­sen laa­jan oppi­mää­rän ope­tus­suun­ni­tel­man perus­tei­siin.

Oulu-opis­to on saa­nut Ope­tus­hal­li­tuk­sel­ta opin­to­se­te­lia­vus­tus­ta työt­tö­mil­le ja maa­han­muut­ta­jil­le, elä­ke­läi­sil­le ja senio­reil­le sekä saa­men­kie­li­seen että viit­to­ma­kie­li­seen ope­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le. Työt­tö­mil­le myön­ne­tään kak­si 20 euron alen­nus­ta vapaas­ti valit­ta­vil­le ryh­mä­ope­tuk­sen kurs­seil­le. Maa­han­muut­ta­jat, joil­la on koti­kun­ta lais­sa 201/1994 tar­koi­tet­tu koti­kun­ta Suo­mes­sa (ei kos­ke tur­va­pai­kan haki­joi­ta), saa­vat yhden 20 euron alen­nuk­sen vapaas­ti valit­se­mal­leen ryh­mä­ope­tuk­sen kurs­sil­le. Kurs­seil­la, joi­hin senio­rit ja elä­ke­läi­set voi­vat saa­da yhden 20 euron alen­nuk­sen, on sii­tä erik­seen mai­ni­ta. Kurs­seil­la, joi­hin saa­men­kie­li­seen ja viit­to­ma­kie­li­seen ope­tuk­seen osal­lis­tu­vat saa­vat yhden 20 euron alen­nuk­sen, on sii­tä­kin erik­seen mai­nin­ta ko. kurs­sin koh­dal­la.

Kurs­seil­le ilmoit­tau­du­taan net­ti­si­vuil­la, myös opis­ton toi­mis­tois­sa Poh­jan­kar­ta­nos­sa, Hau­ki­pu­taal­la ja Oulun­sa­los­sa voi asioi­da puhe­li­mit­se tai hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.