Hau­Pan nai­sil­le tais­te­lu­voit­to

Aurin­koi­sel­la Län­si­tuu­lel­la pelat­tu Nais­ten Ykkö­sen otte­lu Hau­Pa-TuWe päät­tyi värik­käi­den vai­hei­den jäl­keen koti­jouk­ku­een 3–2 voit­toon.

Pelin ensim­mäi­set minuu­tit oli­vat koti­jouk­ku­een hal­lin­nas­sa. Noin var­tin koh­dal­la vie­raat kui­ten­kin sai­vat enem­män otet­ta pelis­tä ja vie­rai­den hyök­käys­ti­lan­teen päät­teek­si. Noin kym­me­nen minuut­tia myö­hem­min Hau­Pa tuli tasoi­hin. Tiia Men­so­sen mää­rä­mit­tai­nen pal­lo lin­jan taak­se tavoit­ti Anni Kai­ra­mon, joka ohja­si pal­lon TuWe-vah­din ohit­se. Ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la näh­tiin vie­lä yksi maa­li, kun TuWen Jen­ni Kaup­pi siir­si kes­ki­tys­ti­lan­tees­ta vie­raat tois­ta­mi­seen joh­toon.

– Eka puo­liai­ka oli meil­le tosi vai­kea, eikä pääs­ty oikein omal­le tasol­le. Muu­ta­mia hyviä maa­lin­te­ko­paik­ko­ja ja yks hie­no maa­li saa­tiin kui­ten­kin luo­tua! jouk­ku­een kap­tee­ni Johan­na Raap­pa­na kom­men­toi ensim­mäis­tä puo­liai­kaa.

Toi­sel­le puo­lia­jal­le koti­jouk­kue Hau­Pa läh­ti sel­kein tavoit­tein: paran­taa omaa peliä ja tais­tel­la kol­me pis­tet­tä Hau­ki­pu­taal­le. Ken­täl­lä toi­sen puo­lia­jan näky­nyt kova tais­te­lu­tah­to ja voi­ton­näl­kä tuot­ti­vat tulos­ta otte­lun 72. minuu­til­la, kun Tai­ka Nau­ma­sen lois­ta­van präs­sin päät­teek­si TuWe-vah­din avaus suun­tau­tui suo­raan Hau­Pan Johan­na Raap­pa­nal­le, joka lau­koi pal­lon var­mas­ti maa­liin.

Tasoi­tus­maa­lis­ta uut­ta vir­taa saa­nut koti­jouk­kue oli pian taas aiheut­ta­mas­sa vai­keuk­sia TuWe-puo­lus­tuk­sel­le. Hau­Pan Jes­sica Kar­ja­lai­nen kaa­det­tiin hie­man ran­gais­tusa­lu­een ulko­puo­lel­la ja täs­tä tuo­mit­tiin Hau­Pal­le vapaa­pot­ku. Koko pelin ken­täl­lä aher­ta­nut Cari­ta Kos­ken­sa­lo aset­tui pal­lon taak­se ja lau­koi peli­vä­li­neen komeas­ti verk­koon vie­den koti­jouk­ku­een joh­toon. Vii­mei­sen kym­me­nen minuu­tin vie­raat haki­vat vie­lä tasoi­tus­ta, mut­ta Hau­Pan puo­lus­tus ja maa­lia var­tioi­nut Essi Kin­nu­nen sel­vit­ti­vät nämä tilan­teet ja lop­pu­lu­ke­mik­si tau­lul­le jäi 3–2. Otte­lus­sa näh­tiin myös täl­le kau­del­le nais­ten mukaan siir­ty­neen Niia Huo­vi­sen debyyt­ti Nais­ten Ykkö­ses­sä, kun Huo­vi­nen vaih­det­tiin ken­täl­le otte­lun lop­pu­puo­lel­la.

– Toi­sel­le puo­lia­jal­le mah­ta­va tason nos­to koko jouk­ku­eel­ta ja ansai­tut kol­me pis­tet­tä. Hie­no tais­te­lu, kun pys­tyt­tiin nouse­maan kak­si ker­taa tap­pio­ase­mas­ta! Raap­pa­na kehuu.

Nais­ten pelit jat­ku­vat kol­men vii­kon ver­ran vie­ras­pe­leil­lä ja koti­ken­täl­lä pela­taan taas 5.9.