Kie­rik­ki on avoin­na vie­lä sun­nun­tai­na 9.8.

Kierikin kivikauden kylä ja sen asukkaat pääsivät ohjaaja Jussi Förstin kahdeksanosaiseen lyhytdokumenttisarjaan "Talonpoikain elämää". Kuvassa keskellä kylän vanha päällikkö Pentti Kela, oikealla kylään tulleet vieraat Atte Wacklin ja Lotta Latvala koirineen. Vasemmalla kyläläiset Hanni ja Tuomi Haapaniemi Sami Viljanmaan kanssa ihmettelemässä vieraiden tuliaisia, kaunista astiaa ja ilvesturkista. Kuvaaja Leena Lehtinen, Museo- ja tiedekeskus Luuppi/Kierikkikeskus.

Kie­rik­ki­kes­kus on tänä kesä­nä ollut avoin­na hei­nä­kuun alus­ta tors­tais­ta sun­nun­tai­hin. Kävi­jöi­tä eri  puo­lil­ta maa­ta, pal­jon muun muas­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta, on riit­tä­nyt ja alku­vii­kos­ta­kin  on ovi­kel­lo  soi­nut tiheäs­ti. Alku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mukaan vii­mei­nen aukio­lo­päi­vä oli­si ollut lau­an­tai  8.8. mut­ta sun­nun­tai­päi­vien suu­ren suo­sion ja ylei­sön toi­vees­ta hei­nä­kuun  lopul­la pää­tet­tiin  jat­kaa aukio­loa vie­lä  sun­nun­taik­si 9.8. jol­loin Kie­rik­ki kivi­kau­den kyli­neen on auki klo 12–18. Sen jäl­keen Kie­rik­ki on  avoin­na tilauk­ses­ta eri­tyi­ses­ti kou­lu­lais­ryh­mil­le. Kou­lut teki­vät­kin varauk­sia jo kevääl­lä. Vie­rai­lut jär­jes­te­tään koro­naoh­jei­den mukai­ses­ti.

Ylei­sö on kiit­tä­nyt kylän uusia koko per­heen toi­min­to­ja joi­ta pai­kal­la ole­vat oppaat neu­vo­vat. Näi­tä ovat kera­mii­kan teko ja kal­lio­maa­laus van­ho­jen tut­tu­jen jousiam­mun­nan, kiven­hion­nan ja ruu­hel­la melo­mi­sen lisäk­si. Pää­ra­ken­nuk­ses­sa pyö­ri­vät suo­si­tut fil­mit ”Aurin­ko­ki­vi” ja Mark­ku  Väli­ta­lon upea  Suo­men luon­non his­to­rias­ta ker­to­va  ”Ajan aske­lei­ta”. Väli­ta­lon  tänä vuon­na ilmes­ty­nyt, kiit­tä­vät arvos­te­lut saa­nut Suo­men ja Posion luon­toa ylis­tä­vä  valo­ku­va­kir­ja on  myyn­nis­sä  Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa.

Mui­nais­tu­lien ilta täyt­tyi  nopeas­ti  

Elo­kuun  22  päi­vän Mui­nais­tu­lien ilta varat­tiin vii­meis­tä paik­kaa myö­ten  sun­nun­tai­na kun 52 ensim­mäis­tä ilmoit­tau­tu­nut­ta pää­si­vät iltaan mukaan. Nyt on vara­si­joil­la­kin  tois­ta­kym­men­tä tuli­jaa. Illan  suo­sio  oli  samaa luok­kaa kuin vii­me vuo­den Mui­nais­tu­lien öiden joi­ta jär­jes­tet­tiin  yli­mää­räi­nen kun kaik­ki  eivät mah­tu­neet ensim­mäi­seen. Mikä­li  toi­nen ilta syys­kuus­sa jär­jes­te­tään, sii­tä tul­laan  tie­dot­ta­maan eri kana­vis­sa.

Kie­ri­kis­sä on  taas fil­mat­tu

Kie­rik­ki tun­ne­taan Suo­mes­sa ja ulko­mail­la hyvin, sitä myös käy­te­tään vuo­sit­tain  eri­lai­sis­sa fil­mauk­sis­sa.  Vii­mei­sek­si  tiis­tai­na 4.8. kivi­kau­den kylä  ja sen asuk­kaat pää­si­vät ohjaa­ja Jus­si Förs­tin kah­dek­san­osai­seen  lyhyt­do­ku­ment­ti­sar­jaan “Talon­poi­kain elä­mää”. Se on osa Evi­jär­ven kun­nan “Väi­nön­ta­lo elä­väk­si” -han­ket­ta, jota Jus­si Förs­ti vetää. Vaik­ka kie­rik­ki­läi­set eivät olleet talon­poi­kia, on kai­kil­la talon­po­jil­la kivi­kau­ti­set juu­ret.