Hir­vie­läin­ten pyyn­ti­mää­rät vah­vis­tet­tiin

Hirvien jahtikausi käynnistyy syyskuun alussa.Hirvien jahtikausi käynnistyy syyskuun alussa.

Oulun riis­ta-alu­een hir­vi­lu­pien mää­rä on tänä vuon­na noin 10 pro­sent­tia pie­nem­pi kuin vii­me vuon­na. Vuon­na 2019 lupia oli 5 795, kun nii­tä on tänä vuon­na 5 185 kap­pa­let­ta. Lisäk­si val­ko­hän­tä­peu­ro­ja saa alu­eel­la met­säs­tää tänä vuon­na 5 kap­pa­let­ta. Vii­me vuon­na mää­rä oli 0.

Suo­men riis­ta­kes­kus on myön­tä­nyt tule­van met­säs­tys­kau­den hir­vie­läin­ten pyyn­ti­lu­vat. Syk­syn ja tal­ven jah­deis­sa on käy­tös­sä 47 691 hir­ven, 63 260 val­ko­hän­tä­peu­ran, 339 kuusi­peu­ran ja 18 met­sä­peu­ran pyyn­ti­lu­paa. Yhdel­lä pyyn­ti­lu­val­la saa kaa­taa yhden aikui­sen tai kak­si vasaa, ellei pyyn­ti­lu­van ehdois­sa ole muu­ta mää­rät­ty.

Hir­ven pyyn­ti­lu­pa­mää­rä säi­lyi lähel­lä vii­me vuo­den luku­ja lupa­mää­rän pie­nen­tyes­sä kaik­ki­aan noin vii­si pro­sent­tia. Lupa­mää­rä pie­nen­tyi hie­man useim­mil­la riis­ta­kes­kusa­lueil­la, eni­ten Uudel­la­maal­la ja Kaak­kois-Suo­mes­sa. Pyyn­ti­lu­pa­mää­rä kas­voi eni­ten Kai­nuus­sa, mut­ta jon­kin ver­ran myös Lapis­sa ja Ran­nik­ko-Poh­jan­maal­la. Muu­tok­set lupa­mää­ris­sä pei­laa­vat alu­een hir­vi­kan­nan kokoa ja kehi­tys­tä. Vero­tus­suun­nit­te­lul­la pyri­tään mitoit­ta­maan tar­vit­ta­vaa pyyn­ti­lu­pa­mää­rää, mut­ta lupia voi­daan myön­tää enin­tään haki­joi­den hake­ma mää­rä.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen tuot­ta­mien arvioi­den mukaan hir­vi­kan­ta pie­nen­tyi vii­me kau­den met­säs­tyk­sel­lä noin 8,5 pro­sent­tia ja oli met­säs­tys­kau­den jäl­keen noin 87 200 hir­veä. Hir­vi­ta­lous­a­lueil­le ase­te­tut tavoit­teet täh­tää­vät koko maas­sa 68 000–85 000 yksi­lön tal­vi­kan­taan. Hir­vi­kan­ta on pie­nen­ty­nyt vii­me vuo­si­na, mut­ta hie­man alle puo­lel­la hir­vi­ta­lous­a­lueis­ta hir­vi­kan­ta on edel­leen tavoi­te­ta­soa tiheäm­pi. Met­säs­tyk­sel­lä pyri­tään sää­te­le­mään hir­vi­kan­taa tavoit­teek­si ase­te­tul­le tasol­le. Vii­me syk­syn met­säs­tyk­ses­sä saa­tiin saa­liik­si 52 300 hir­veä ja pyyn­ti­lu­vis­ta käy­tet­tiin noin 80 pro­sent­tia.

Kuusa­mon ja Tai­val­kos­ken kun­nis­sa sekä Lapin maa­kun­nas­sa hir­ven met­säs­ty­sai­ka on kak­si­vai­hei­nen ja met­säs­tyk­sen ensim­mäi­nen jak­so alkaa syys­kuun alus­sa. Samaan aikaan maas­sa hir­ven ja val­ko­hän­tä­peu­ran met­säs­tys alkaa syys­kuun alus­sa niin sano­tul­la vah­ti­mis­met­säs­tyk­sel­lä, jol­loin mm. koi­ran käyt­tä­mi­nen on kiel­let­tyä.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen arvion mukaan Suo­men val­ko­hän­tä­peu­ra­kan­ta oli vii­me kau­den met­säs­tyk­sen jäl­keen noin 109 000 yksi­löä. Arvion mukaan ennä­tys­suu­ri, noin 60 500 yksi­lön saa­lis pysäyt­ti kah­dek­san vuot­ta jat­ku­neen kan­nan nopean kas­vun. Val­ko­hän­tä­peu­ra­kan­ta kes­kit­tyy voi­mak­kaas­ti Var­si­nais-Suo­men, Sata­kun­nan, Uuden­maan sekä Ete­lä- ja Poh­jois-Hämeen riis­ta­kes­kusa­lueil­le.

Tule­va­na syk­sy­nä tavoit­tee­na on voi­mak­kaal­la met­säs­tyk­sel­lä pie­nen­tää val­ko­hän­tä­peu­ra­kan­taa sen tiheim­mil­lä esiin­ty­mi­sa­lueil­la. Tule­val­le met­säs­tys­kau­del­le myön­net­ty val­ko­hän­tä­peu­ran pyyn­ti­lu­pien mää­rä on noin yhdek­sän pro­sent­tia suu­rem­pi kuin edel­lis­vuon­na ja samal­la suu­rem­pi kuin kos­kaan aiem­min.