Zeto­ris­tit kipusi­vat Suo­men ennä­tyk­seen Ylläksellä

Raahen seudun Zetoristit YllŠäksen huipulla.

Ker­rom­me tors­tain Ran­ta­poh­jas­sa Raa­hen seu­dun Zeto­ris­teis­ta, jot­ka vie­rai­li­vat Iis­sä mat­kal­laan poh­joi­seen. Seit­se­män­tois­ta Zeto­rin kul­kue on tänään saa­vut­ta­nut mää­rän­pään­sä, Ylläk­sen hui­pun. 718:ta met­riin kapua­mi­nen 50-luvun trak­to­reil­la rik­koi Suo­men ennätyksen.

– Näin kor­keal­la ei yksi­kään suo­ma­lai­nen Zeto­ri-ryh­mä ole aiem­min käy­nyt. En usko, että kor­keam­mal­le on edes mah­dol­lis­ta trak­to­ril­la pääs­tä, kom­men­toi Zeto­ris­tien puheen­joh­ta­ja Mat­ti Lau­ri­la.

Mel­kein 4 kilo­met­rin nousu hui­pul­le oli sen arvois­ta, sil­lä siel­tä avau­tui­vat mai­se­mat oli­vat vaikuttavat.

– Kir­kas aurin­gon­pais­te ja vähän kau­em­pa­na val­ta­va ukkos­pil­vi­mas­sa näyt­ti­vät upeil­ta. Kyl­lä Suo­mi on kau­nis maa, Lau­ri­la ker­too haltioituneena.

Hui­pul­ta las­keu­tu­mi­nen oli Lau­ri­lan mukaan nousua vai­keam­paa, sil­lä trak­to­rin mas­sa pyr­kii nopeut­ta­maan sen vauh­tia. Kaik­ki kui­ten­kin sujui mal­lik­kaas­ti ja alas pääs­tiin tur­val­li­ses­ti, Lau­ri­la kertoo.

20:nen trak­to­rin kul­kue läh­ti Raa­hes­ta kes­ki­viik­ko­aa­mu­na. Aluk­si let­kas­sa oli vain vii­si ajok­kia, mut­ta mukaan liit­tyi innok­kai­ta Zeto­rin omis­ta­jia muun muas­sa Oulai­sis­ta, Haa­pa­ve­del­tä, Vihan­nis­ta ja Kiimingistä.

Tors­tai­sen ennä­tyk­sen jäl­keen Zeto­ris­tien mat­ka jat­kuu Rova­nie­men kaut­ta takai­sin läh­tö­pis­tee­seen Raa­heen. Iis­sä trak­to­ri­kul­kue on jäl­leen lau­an­tai-ilta­na, jol­loin he yöpy­vät Meri­hel­mes­sä. Vii­mei­nen mat­kao­suus Raa­heen aloi­te­taan sunnuntaiaamuna.

Tiis­tai­na Raa­hen seu­dun Zeto­ris­tien kul­kue pysäh­tyi Iissä.