Kii­min­gis­sä jär­jes­te­tään perin­tei­set niittytalkoot

Haa­ra­niit­tyä kun­nos­te­taan jäl­leen poru­kal­la Kii­min­gin Repo­se­läs­sä tiis­tai­na 7.8. Tal­koot jär­jes­te­tään jo 26. ker­ran. Työt nii­tyl­lä aloi­te­taan kel­lo 14, mut­ta myö­hem­min­kin ehtii mukaan. Työ­ka­lut, vii­kat­teet ja hara­vat tuo­daan jär­jes­tä­jien puolesta.

– Ensim­mäi­sen ker­ran vii­kat­tein niit­tyä hoi­det­tiin vuon­na 1993 eli suu­rin piir­tein nii­hin aikoi­hin, kun lai­dun­nus alu­eel­la päät­tyi. Sik­si niit­ty on säi­ly­nyt avoi­me­na ja moni­la­ji­se­na. Umpeen­kas­vua ei ehti­nyt tapah­tua, ker­too alue­pääl­lik­kö Mer­ja Ylö­nen.

Haa­ran- eli Haa­rao­jan­nii­tyl­lä kas­vaa poik­keuk­sel­li­sen edus­ta­vaa keto- ja niit­ty­kas­vil­li­suut­ta. Aho­pu­kin­juu­ri kuk­kii vie­lä run­saa­na. Jou­kos­sa on myös har­vi­nai­sia ja uha­na­lai­sia­kin laje­ja, aho­noi­dan­luk­koa, keto­noi­dan­luk­koa, pölk­ky­ruo­hoa, jäk­kiä, nur­mi­ta­tar­ta ja kis­san­kä­pä­lää. Van­ha kylä­se­pän paja lisää nii­tyn perin­near­voa ja kum­mun lael­la ole­va iso siir­to­loh­ka­re mai­se­man vie­hä­tys­tä. Niit­ty on osa Haa­ran Natu­ra-suo­je­lua­luet­ta ja sen hoi­dos­ta on teh­ty sopi­mus Met­sä­hal­li­tuk­sen Poh­jan­maan luon­to­pal­ve­lui­den kans­sa, jon­ka hal­lin­nas­sa alue nykyi­sin on.