Oulu-opis­ton kau­den alku lähe­nee

Painettu Opinto-opas tulee jakoon Oulun seudun kirjastoihin ja Oulu10-toimipaikkoihin elokuussa viikolla 31-32. Nyt se on jo nähtävillä opiston nettisivuilla.

Oulu-opis­ton kau­del­le 2018–2019 ilmoit­tau­tu­mi­set käyn­nis­ty­vät osin jo elo­kuun alku­päi­vi­nä. Uusi, luku­vuo­den 2018–2019 kurs­sioh­jel­ma on jo luet­ta­vis­sa opis­ton net­ti­si­vuil­la. Pai­net­tu Opin­to-opas 2018–2019 tulee jakoon Oulun seu­dun kir­jas­toi­hin ja Oulu10-toi­mi­paik­koi­hin elo­kuus­sa vii­kol­la 31–32.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus