Ystä­vät esit­tä­vät tari­na­lau­lu­ja

Kel­lo­lai­nen lau­la­ja Tii­na Pit­kä­nen ja hänen muusik­ko­ys­tä­vän­sä Eija Hink­ka­la jär­jes­tä­vät yhteis­kon­ser­tin Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ral­la sun­nun­tai­na 19.5. kel­lo 14.

– Idea täs­tä Lau­lu­ta­ri­noi­ta ja tari­na­lau­lu­ja -kon­ser­tis­ta syn­tyi jokin aika sit­ten, ker­too Tii­na Pit­kä­nen.

Läm­min­hen­ki­nen kon­sert­ti koos­tuu lau­luis­ta, jois­sa Pit­kä­nen on solis­ti­na. Kap­pa­lei­den sanoi­tuk­set ovat Hink­ka­lan käsia­laa.

Tii­na Pit­kä­nen

– Eija ker­too lau­lu­jen väleis­sä sanoi­tuk­siin ja nii­den syn­ty­vai­hei­siin liit­ty­viä lyhyi­tä tari­noi­ta, jot­ka ovat osin kos­ket­ta­via, osin haus­ko­ja. Ihmi­set rakas­ta­vat tari­noi­ta ja nii­den myö­tä lau­lut saa­vat uusia mer­ki­tyk­siä. Itsel­le­ni­kin sanoi­tuk­set ovat tär­kei­tä. Täl­lai­ses­sa akus­ti­ses­sa ja korut­to­mas­sa esiin­ty­mis­ti­lan­tees­sa pää­see par­haim­mil­laan lähel­le ylei­söä, kuvai­lee Tii­na Pit­kä­nen.

– Kun Eija pyy­si minua vie­rai­le­vak­si lau­lu­jen­sa tul­kik­si Iso­joen Spe­lei­hin, niin innos­tuin ja halusin jär­jes­tää vas­taa­van­lai­sen kon­ser­tin Kel­loon.

Ystä­vyys ja yhteis­työ musii­kin paris­sa Tii­na Pit­kä­sen ja artis­ti- ja lauluntekijävalmentaja/sanoittaja Eija Hink­ka­lan kans­sa alkoi Ikaa­li­sis­ta vuon­na 2002. Hink­ka­la on kotoi­sin Iso­joel­ta Ete­lä-Poh­jan­maal­ta, mut­ta kul­keu­tu­nut Ham­pu­rin, Hämeen ja Ikaa­lis­ten kaut­ta Kirk­ko­num­mel­le.

Kel­lon kon­ser­tin lipun hin­taan sisäl­ty­väs­tä puf­fe­tis­ta vas­taa Tak­ku­ran­nan mar­tat.

– Pää­tin kysyä näi­tä iha­nia nai­sia mukaan, sil­lä olem­me teh­neet yhdes­sä jut­tu­ja aiem­min­kin. Yhteis­työ on luon­te­vaa, kos­ka itse­kin asun per­hei­ne­ni Tak­ku­ran­nal­la.

Eija Hink­ka­la

Tii­na Pit­kä­sen keik­ka­ke­sään kuu­luu Kiu­ru­ve­den iskel­mä­viik­koa, Kaus­tis­ta, Iso­joen Spe­lit ja muu­ta­mia mui­ta keik­ko­ja. Musiik­ki­ku­viois­sa hänel­lä on pien­tä uudel­leen jär­jes­te­lyä. Uuden bän­din kokoa­mi­nen on työn alla ja uusi säpäk­kä keik­ka­myy­jä etsin­näs­sä.

– Tar­koi­tus on lähi­tu­le­vai­suu­des­sa lisä­tä keik­ka­mää­rää ja saa­da osa elan­nos­ta lau­laen, Pit­kä­nen suun­nit­te­lee.