Yhdes­sä koh­ti parem­paa maa­il­maa

Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mön (HTN) Luo­ka­ton, val­la­ton val­lan­ku­mous sai ensi-iltan­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la per­jan­tai­na.

Musiik­ki­teat­te­ri­ryh­män tämän­ke­väi­nen esi­tys pureu­tuu pait­si ajan­koh­tai­siin aihei­siin kuten ympä­ris­töön ja luon­toon, kelaa ajas­sa myös vuo­si­kym­me­nien takai­siin tapah­tu­miin.

Sano­ma­na on, että yhtei­söl­li­syys ja yhdes­sä teke­mi­nen on aina yhtä mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Yhdes­sä toi­mi­mal­la voi­daan saa­da jota­kin aikai­sek­si ja muut­taa maa­il­maa.

Tari­na läh­tee liik­keel­le mies- ja nais­po­ru­kan ajan­ta­pos­ta pai­kal­li­ses­sa kup­pi­las­sa. Nai­set kyl­läs­ty­vät ja halua­vat saa­da jota­kin aikai­sek­si. He päät­tä­vät toteut­taa ope­raa­tio V:n ja val­la­ta tyh­jil­lään ole­van talon aja­tuk­sel­la, että mie­hiä siel­lä ei tar­vi­ta.

Lopul­ta poru­kas­sa ovat muka­na tasa-arvoi­ses­ti kaik­ki ja sii­hen liit­tyy mukaan myös tule­vai­suu­den teki­jät, lap­set. Tari­na ete­nee lau­lu­jen sii­vin ja lii­kut­taa kat­se­li­jan ja kuu­li­jan aja­tus­maa­il­maa niin men­nees­sä kuin tule­vas­sa­kin – välil­lä pitää myös pysäh­tyä miet­ti­mään, kuu­te­le­maan hil­jai­suut­ta, mitä sil­lä on sanot­ta­vaa.

Eikö yksi­lön etu ole myös koko yhtei­sön etu, poh­di­taan näy­tel­mäs­sä. Asioi­hin on voi­tu vai­kut­taa ennen­kin, jos ei muu­ten, niin lau­lun ja teat­te­rin voi­mal­la!

HTN:n esii­ty­jä­kaar­ti on hie­man vai­hu­tu­nut sit­ten esim­mäi­ses­tä esi­tyk­ses­tä Mar­tin­nie­men Mari­ly­nis­tä, mut­ta ryh­män vah­vuu­te­na on edel­leen­kin lau­lu ja soit­to. Hatun­nos­ton paik­ka on, kun lähes kaik­ki näy­tel­män sävel­lyk­set ovat jäl­leen ryh­män ohjaa­jan Juha Pör­hö­län käsia­laa. Teat­te­ri­kuo­pan näyt­tä­möl­lä musiik­ki pää­see myös hyvin oikeuk­siin­sa.

Tule­vat esi­tyk­set: pe17.5. ja la 18.5. klo 19.

Su 19.5. klo 14 ja klo 18.$>

Luo­ka­ton, Val­la­ton Val­lan­ku­mous

Esit­tää: Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö

Ensi-ilta oli pe 10.5.

Käsi­kir­joi­tus, ohjaus, musii­kin sovi­tus ja ohjaus: Juha Pör­hö­lä

Roo­leis­sa:

Mal­la: Maa­rit Ran­ta­kok­ko

Imp­pu: Mari Ran­ta­kok­ko

Kik­ka: Rii­na Oja­la

Pir­re: San­na Miik­ku­lai­nen

Maikki:Meri Rau­tio

Tupu: Heli Karp­pi­nen

Lemp­pu: Pau­la Hava­na

Lulu: Kai­ja Iso­jäm­sä

Lis­su: Säde Myl­ly­mä­ki

Lip­pe: Aino Barck

Mar­ru: Jose­fii­na Komu­lai­nen

Pänä: Unna Hytö­nen

Kaa­ru: Sofia Oika­ri­nen

Kip­pa­ri: Kul­ler­vo Rau­ha­la

Väis­ki: Jan­ne Kiut­tu

Möl­li: Jus­si Puu­pe­rä

Köl­li: Kal­le Joru

Rafu: Juha Pör­hö­lä

Polii­sin ääni: Mika Hek­ka­nen

Orkes­te­ri:

Kos­ket­ti­met: Juha Pör­hö­lä

Rum­mut: Jan­ne Kiut­tu

Kita­ra: Kal­le Joru

Bas­so: Jus­si Puu­pe­rä

Ääni- ja valo­tek­niik­ka: Mika Kai­nua, Oska­ri Pel­li­nen ja Mika Hek­ka­nen.

Lavas­teet ja koreo­gra­fia: Juha Pör­hö­lä

Puvus­tus: Kai­ja Iso­jäm­sä ja Juha Pör­hö­lä.

HTN perus­tet­tu v. 2015.

Toi­min­nan­joh­ta­ja Kai­ja Iso­jäm­sä