Ook­ko nää kuul­lu

Ran­ta­poh­jas­ta 31.5.1979:

Isä tapa­si käy­dä jär­ven ran­nal­la 3 vuo­ti­aan poi­kan­sa kans­sa ja lap­si oli tot­tu­nut näke­mään kun tuu­li ja jär­ven pin­ta aal­toi­li. Sit­ten ker­ran, kun he taas meni­vät ran­taan, oli jär­vi ”pei­li­tyy­ni”, jol­loin poi­ka tuu­ma­si har­vak­seen, että setä on lii­man­nu sen.

J.P. Hau­ki­pu­das

Iin tori oli maa­nan­tai­na ilmoi­tet­tu­na vaa­li­ti­lai­suu­den aika­na tyh­jä. Myös vaa­li­mai­nok­set oli enim­mäk­seen revit­ty pois.

Mer­ja Briñón aloit­ti Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan toi­min­nan­joh­ta­ja­na maa­lis­kuus­sa 2016.

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Toril­li­nen tyh­jää

Euro­vaa­lieh­do­kas Han­na Sark­ki­sen piti olla maa­nan­tai­na puo­lil­ta­päi­vin Iin toril­la ker­to­mas­sa vasem­mis­to­lii­ton työs­tä inhi­mil­li­sem­män Euroo­pan eteen.

Ilmoi­tet­tu­na aika­na Iin tori lois­ti tyh­jyyt­tään. Euro­vaa­li­mai­nok­set­kin oli­vat pää­osin revit­ty­nä pit­kin toria. Ovet oli­vat lukit­tu­na myös lähei­sel­lä jär­jes­tö­ta­lol­la.

Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­jan tapaan muu­ta­mat muut­kin poik­ke­si­vat ihmet­te­le­mäs­sä tyh­jää toria. Puhe­lin­soit­to pai­kal­li­sel­le vasem­mis­to­vai­kut­ta­jal­le sel­ven­si, että tilai­suus oli perut­tu, kos­ka kan­san­edus­ta­ja Han­na Sark­ki­nen osal­lis­tuu hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin Hel­sin­gis­sä.

Mer­ja Briñón Hel­sin­kiin

Iin Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan toi­min­nan­joh­ta­ja Mer­ja Briñón on irti­sa­nou­tu­nut teh­tä­väs­tään. Hänet on valit­tu Hel­sin­gin Tai­tei­li­ja­seu­ran toi­min­nan­joh­ta­jak­si.

Päi­vin kah­vit Yli-Iis­sä. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­lan kans­sa pää­see kes­kus­te­le­maan Päi­vin kah­veil­la ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta sekä sii­tä, mil­tä tule­vai­suu­den Yli-Ii näyt­tää yli-iiläis­ten sil­min.

Tou­ko­kuus­sa Päi­vin kah­vit juo­daan Yli-Iis­sä kes­ki­viik­ko­na 22.5. klo 18–19. Paik­ka tar­ken­tuu myö­hem­min. Yli-iis­sä ihme­tel­lään, kun kau­pun­gin­joh­ta­jan vie­rai­lus­ta ei ole ilmoi­tet­tu oikein mis­sään. Pait­si, että se on ker­rot­tu nyt täs­sä.

Yli­kii­min­gin Moto­ris­ti­kirk­ko täyt­tää 20 vuot­ta.

Oulun seu­dun moto­ris­tien ajo­kau­den alkuun kuu­luu perin­tei­seen tapaan Yli­kii­min­gin moto­ris­ti­kirk­ko hela­tors­tai­na kel­lo 12. Tule­va­na hela­tors­tai­na 30. tou­ko­kuu­ta juh­li­taan pyö­rei­tä vuo­sia, sil­lä moot­to­rit päri­se­vät Yli­kii­min­gin kir­kon­mäel­lä jo 20. ker­taa.

Moto­ris­ti­kirk­ko on gos­pel­tyyp­pi­nen juma­lan­pal­ve­lus, jos­sa pyy­de­tään ja saa­daan siu­naus tule­val­le ajo­kau­del­le ja kesän kilo­met­reil­le. Juma­lan­pal­ve­luk­ses­sa saar­naa Yli­kii­min­gin moto­ris­ti­kir­kon ”grand old man” Jou­ni Rii­pi­nen, litur­gi­na on Ari Savuo­ja ja moto­ris­tin psal­min lukee Tel­ler­vo Kian­to. Musii­kis­ta huo­leh­tii alku­pe­räi­nen Yli­kii­min­gin oma kokoon­pa­no YK Gos­pel. Toteu­tuk­ses­sa on muka­na myös moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Gos­pel Riders.

Hau­ki­pu­taal­la tapah­tuu 50-luvun hen­ges­sä.

Kir­kon­me­no­jen pää­tyt­tyä – kol­min­ker­tai­sen moot­to­riy­lis­tyk­sen jäl­keen – kir­kon pihas­ta läh­tee moto­ris­tien paraa­tia­jo kier­tä­mään Yli­kii­min­gin har­jun len­kin. Paraa­ti palaa takai­sin kir­kon­mäel­le uudel­le seu­ra­kun­ta­ta­lol­le (Kirkk

Rai­ja Vik­ström ja Ari Savuo­ja vaih­toi­vat kuu­lu­mi­sia ennen moto­ris­ti­kir­kon alkua vuo­den 2017 Ran­ta­poh­jan kuvas­sa. Molem­mat ovat olleet tapah­tu­mas­sa muka­na lähem­mäs kym­me­nen ker­taa.

omä­ki 12), jos­sa tar­jo­taan kai­kil­le kirk­ko­kah­vit.

– Monil­le moto­ris­ti­kir­kos­ta on muo­dos­tu­nut joka­ke­väi­nen perin­ne. Tän­ne halu­taan tul­la, kirk­ko on yleen­sä mel­kein täyn­nä. Myös nii­den, jot­ka eivät muu­ten käy kovin usein kir­kos­sa, on help­po liit­tyä jouk­koon ja kokea ole­van­sa hyväs­sä poru­kas­sa, kuvai­lee moto­ris­ti­kir­kos­sa litur­gi­na toi­mi­va Ari Savuo­ja.

Kel­lo­me­kot koh­ti uusia seik­kai­lu­ja

Kel­lo­me­kot ja pilk­ku­kuo­sit voi lait­taa kier­toon ja koh­ti uusia seik­kai­lu­ja Hau­ki­pu­taal­la Ravin­to­la Pir­tin yli­sil­lä jär­jes­tet­tä­väl­lä fif­ta­ri­hen­ki­sel­lä pin-up -kirp­pik­sel­lä lau­an­tai­na 18.5. Kirp­pis­myyn­ti alkaa kel­lo 13. Samas­sa hen­ges­sä jat­ke­taan illal­la Pir­til­lä kun estra­dil­le astuu pai­kal­li­nen Roc­ka­bul­lies. Vie­rai­li­joi­na ovat duo Lam­mas­saa­ri & Kull­berg, Väi­sä­nen & yllä­ty­se­siin­ty­jä.

Toi­mis­to­kirp­pis Revon­tiel­lä

Hau­ki­pu­taan Revon­tie 2:n lii­ke­ta­lon toi­ses­sa ker­rok­ses­sa Lam­pi­la Oy lait­taa toi­mis­to­ka­lus­tei­ta, keräi­ly­ta­va­raa ja muu­ta yli­mää­räi­sek­si jää­nyt­tä irtain­ta myyn­tiin kirp­pis­hen­ges­sä per­jan­tai­na 17.5. kel­lo 12–18 ja lau­an­tai­na 18.5. kel­lo 10–16.