Toi­mit­ta­jal­ta: Iiläis­ten asioi­ta kes­kus­te­lus­sa

Iin ja iiläis­ten asioi­ta on käsi­tel­ty vii­me aikoi­na jopa kipak­kaan sävyyn Ran­ta­poh­jan sivuil­la eri­tyi­ses­ti mie­li­pi­deo­sas­tol­la. Esil­lä ovat olleet kun­nan talous, kou­lu­asiat ja mui­den muas­sa tuu­li­voi­man raken­ta­mi­seen liit­ty­vät sei­kat. Päät­tä­jiä ja vir­ka­mie­hiä on moi­tit­tu eikä kysees­sä ole ollut vain huo­nok­si koet­tu tien­pi­to, jos­ta nousee porua joka tal­vi ympä­ri Suo­men. Ja kun ryh­dy­tään oikein kriit­ti­sik­si, unoh­tu­vat Iis­sä­kin hyvät aikaa­saan­nok­set lii­an hel­pos­ti.

Ran­ta­poh­jaa puo­les­taan on moi­tit­tu ja kii­tet­ty mie­li­pi­tei­den jul­kai­sus­ta. Kii­tok­sia on tul­lut sii­tä, että vaa­lim­me sanan- ja mie­li­pi­teen vapaut­ta ja annam­me iiläi­sil­le kana­van pur­kaa tun­to­jaan.

Moit­tei­ta on tul­lut sii­tä, että osa kir­joi­tuk­sis­ta on jul­kais­tu nimi­mer­kil­lä. Jul­kai­sem­me mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­set aina mie­luum­min kir­joit­ta­jan omal­la nimel­lä varus­tet­tu­na, mut­ta jos­kus on teh­tä­vä poik­keuk­sia. Niin teh­dään maa­kun­ta- ja val­ta­kun­nan leh­dis­sä­kin. Toi­mi­tuk­set lisää­vät alle teks­tin “Kir­joi­tus jul­kais­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti nimi­mer­kil­lä” vaik­ka kovin suu­res­ta poik­keuk­ses­ta ei itse asias­sa ole kyse.

Kir­joi­tuk­sia jois­ta­kin asiois­ta voi olla mah­do­ton­ta saa­da ilman nimi­mer­kin suo­jaa. Kir­joit­ta­jat voi­vat kokea pai­kal­lis­leh­des­sä nimi­mer­kin suo­jan saa­mi­sen jopa tär­keäm­mäk­si kuin esi­mer­kik­si maa­kun­nal­li­ses­sa leh­des­sä. Yhtei­söt ovat pie­niä. Lei­mau­tu­mis­ta voi­daan pelä­tä samoin kuin jopa työ­pai­kan menet­tä­mis­tä.

Nimi­mer­kil­lä esiin­ty­vien kir­joit­ta­jien hen­ki­löl­li­syys on aina leh­den toi­mi­tuk­sen tie­dos­sa eikä tie­to­ja luo­vu­te­ta ulko­puo­li­sil­le. Kir­joi­tuk­sia voi­daan käsi­tel­lä, kuten mai­ni­taan mie­li­pi­de­si­vum­me alao­sas­sa. Kaik­kia kir­joi­tuk­sia tai teks­ta­rei­ta ei edes jul­kais­ta esi­mer­kik­si nii­den sisäl­tä­mien asiat­to­muuk­sien vuok­si. Har­kin­ta­val­ta on toi­mi­tuk­sel­la.

Lie­nee hyvä asia, että asiois­ta kes­kus­tel­laan, mut­ta aina on hyvä, jos syyt­te­ly­vai­hees­ta (jol­la mie­li­pi­teen vaih­dot usein alka­vat) pääs­tään myös eteen­päin raken­ta­vaan vuo­ro­pu­he­luun.

Ran­ta­poh­jas­sa on tilaa mie­li­pi­teil­le lai­das­ta lai­taan. Kana­va on auki. Kun pysy­tään asia­lin­jal­la, niin vää­riä mie­li­pi­tei­tä ei ole.