Euro­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi

Euro­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi kes­ki­viik­ko­na kel­lo 10. Vaa­leis­sa vali­taan 28 jäsen­val­tios­ta yhteen­sä 751 jäsen­tä Euroo­pan par­la­ment­tiin. Suo­mes­ta vali­taan 13 jäsen­tä. Mikä­li Bri­tan­nia ero­aa EU:sta, vali­taan par­la­ment­tiin myös 14. jäsen Suo­mes­ta tämän vaa­lin tulok­sen mukai­ses­ti.

Kii­min­gin yhteis­pal­ve­lu­pis­teen ulko­puo­lel­la oli ovel­la pie­ni jono juu­ri ennen ennak­ko­ää­nes­tyk­sen alkua.

– Edus­kun­ta­vaa­lei­hin ver­rat­tu­na jono oli pie­nem­pi, mut­ta jon­kin­lais­ta jonoa sii­nä oli nyt­kin, ker­too vaa­li­toi­mit­si­ja Sinik­ka Veh­ka­lah­ti.

Hänen ja toi­sen vaa­li­toi­mit­si­jan Tuo­vi Reki­sen mukaan äänes­tä­jiä on puhut­ta­nut lähin­nä se, että kun kah­det vaa­lit ovat näin lähek­käin, ei mie­len­kiin­to molem­pia koh­taan vält­tä­mät­tä rii­tä.

– Ihan muka­vas­ti täs­sä on ollut äänes­tä­jiä. Aamu­päi­vän aika­na käy van­hem­pi väki ja sit­ten työ­päi­vän päät­teek­si on taas vähän ruuh­kaa, kun työs­sä käy­vät tule­vat äänes­tä­mään, Tuo­vi Reki­nen ker­too.

Ensim­mäis­ten tun­tien aika­na kai­kis­sa Oulun vaa­li­pii­rin ennak­ko­ää­nes­tys­pai­koil­la oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä hie­man yli 4 000 äänes­tä­jää. Edel­li­sis­sä Euro­vaa­leis­sa Suo­men äänes­tys­pro­sent­ti oli 39,1.

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lien var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 26. tou­ko­kuu­ta, jol­loin äänes­tys­pai­kat ovat avoin­na kel­lo 9–20. Ennak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 15.–21. tou­ko­kuu­ta, mut­ta osas­sa ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­ja ajan­jak­so on kui­ten­kin lyhyem­pi.

Vaa­li­pii­re­jä on Suo­mes­sa yksi, jon­ka muo­dos­taa koko maa. Ennak­koon voi käy­dä äänes­tä­mäs­sä eri pai­kois­sa ympä­ri Suo­men. Ran­ta­poh­jan alu­een äänes­tys­pis­teet ovat Iis­sä Nät­te­po­ri, Kui­va­nie­mes­sä Kui­va­nie­mi-talo, Hau­ki­pu­taal­la S-Mar­ket, Kii­min­gis­sä yhteis­pal­ve­lu­pis­te, Yli­kii­min­gis­sä S-Mar­ket, Yli-Iis­sä Sale, Kel­los­sa S-Mar­ket ja Jää­lis­sä K-Super­mar­ket.