Vir­pi­nie­men asuk­kail­le kyse­ly vapaa-ajan asu­mi­ses­ta

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton vii­me kokouk­sen kyse­ly­tun­nil­la kuul­tiin vas­taus val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­ven val­tuus­to­ky­se­lyyn, joka kos­ki Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos­ti­lan­net­ta ja uut­ta kut­su­lii­ken­ne­ko­kei­lua.

Oulun kau­pun­gil­le on tul­lut usei­ta esi­tyk­siä, että Vir­pi­nie­men ase­ma­kaa­vas­sa loma-asun­toa­lu­eek­si kaa­voi­tet­tu alue tuli­si muut­taa vaki­tui­seen asu­mi­seen. Asias­ta jätet­tiin muis­tu­tus myös vuon­na 2015 Oulun yleis­kaa­vaan.

Ase­ma­kaa­va­pääl­lik­kö Kari Nykä­nen ker­toi, että yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti 20.3.2018, että  Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos­asia pää­te­tään eril­li­se­nä vuo­ro­vai­kut­tei­se­na pää­tös­pro­ses­si­na ja mah­dol­li­sen kaa­va­muu­tok­sen vai­ku­tuk­set ote­taan huo­mioon syk­syl­lä 2018 alka­van MATO-pro­ses­sin yhtey­des­sä.

Tähän liit­tyen yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut on lähet­tä­nyt Vir­pi­nie­men loma-asun­to­ton­tont­tien omis­ta­jil­le ja hal­ti­joil­le kyse­lyn mar­ras­kuun alus­sa. Vas­tauk­set tulee toi­mit­taa 26.11. men­nes­sä. Vas­tauk­sia on tul­lut jo vii­ti­sen­kym­men­tä.

Kym­me­nen koh­dan kyse­lys­sä tie­dus­tel­laan näke­myk­siä alu­een nyky­ti­las­ta ja tule­vai­suu­des­ta. Perus­tie­to­jen ohes­sa kysy­tään muun muas­sa täyt­tää­kö loma-asun­to vaki­tui­sen asu­mi­sen vaa­ti­muk­set ja mikä­li asun­toa käy­tet­tään loma-asun­to­na, onko mui­den vaki­tui­nen asu­mi­nen alu­eel­la aiheut­ta­nut ongel­mia — tai  päin­vas­toin.

Luo­ki­tuk­sen muu­tok­ses­ta rat­kai­su?

Kari Nykä­nen ker­toi, että Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kus on val­mis­te­le­mas­sa väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män luo­ki­tuk­seen muu­tos­ta. Luo­ki­tuk­sen muu­tos voi­si mah­dol­lis­taa vapaa-ajan asun­non muut­ta­mi­sen vaki­nai­seen asu­mi­seen.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta, kaa­voi­tus ja raken­nus­val­von­ta ovat sel­vi­tel­leet luo­ki­tuk­sen hyö­dyn­tä­mis­mah­dol­li­suut­ta Oulus­sa. Tähän asi­aan saa­daan tar­ken­nus­ta ensi vuo­den puo­lel­la.

Anne­ma­ri Eno­jär­ven kysy­myk­seen mik­si Oulun kau­pun­ki ei näe Vir­pi­nie­meä mah­dol­li­suu­te­na ja hyvä­nä veto­voi­ma­te­ki­jä­nä kau­pun­gil­le, Nykä­nen vas­ta­si, että Oulun kau­pun­ki pitää Vir­pi­nie­meä veto­voi­ma­te­ki­jä­nä eri­tyi­ses­ti mat­kai­lu- ja vir­kis­ty­sa­lu­ee­na.

Uuden Oulun yleis­kaa­vas­sa “mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen kes­kit­ty­mä” -mer­kin­näl­lä on osoi­tet­tu mer­kit­tä­vim­mät mat­kai­lu­pal­ve­lui­den alu­eet. Aluei­ta kehi­te­tään osa­na Oulun seu­dun mat­kai­lu­pal­ve­lui­den koko­nai­suut­ta sekä vir­kis­tys- ja vapaa-ajan aluei­den ver­kos­toa. Alueil­le voi sijoit­taa myös mat­kai­lua tuke­vaa yri­tys­toi­min­taa.

Lii­ken­ne­pi­lo­toin­ti alkaa

Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Kivi­nie­men kes­kus­tan alueil­la alkaa muu­ta­man kuu­kau­den mit­tai­nen kut­su­lii­ken­ne­ko­kei­lu. Anne­ma­ri Eno­jär­vi kysyi, mik­si lii­ken­ne­pi­lo­toin­tia ei voi­tu ulot­taa kos­ke­maan Vir­pi­nie­me­na­luet­ta. Uusi Vir­pi­väy­lä mah­dol­lis­tai­si myös erin­omai­sen kul­ku­yh­tey­den Hau­ki­pu­taal­le.

Vas­tauk­se­na kuul­tiin, että kokei­lua­lue on mää­ri­tel­ty asu­kas­mää­riin perus­tuen siten, että lii­tyn­tä­lii­ken­net­tä Hau­ki­pu­taan­tien var­ren pysä­keil­le voi­daan hyö­dyn­tää. Mah­dol­li­sia laa­jen­nusa­luei­ta on Hau­ki­pu­taan­tien molem­mil­la puo­lil­la ja Hau­ki­pu­taan poh­jois­puo­lel­la.

Kokei­luun on han­kit­tu kak­si autoa, joil­la pys­ty­tään pal­ve­le­maan vain rajat­tu alue niin, ettei kyy­din odo­tusai­ka pite­ne.

Kokei­lun jäl­keen arvioi­daan pilo­tin onnis­tu­mi­nen ja pää­te­tään mah­dol­li­ses­ta jat­ko­toi­men­pi­teis­tä. Vie­lä ei ole tie­toa,  jat­kuu­ko kokei­lu ja laa­jen­ne­taan­ko aluet­ta.

Kysei­ses­tä Shotl-kokei­lus­ta löy­tyy kau­pun­gin net­ti­si­vuil­ta. Pilo­tis­ta ker­ro­taan myös Kel­lon asu­ka­sil­las­sa 19.11. Kivi­nie­men kou­lul­la ja Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa 21.11. kir­jas­tos­sa. Molem­mat asu­ka­sil­lat alka­vat kel­lo 17.