Vaa­san Oy aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – Jää­lin lei­po­mos­sa ei tar­vet­ta irtisanomisille

Yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lui­den taus­tal­la ovat yhtiön suun­ni­tel­mat luo­pua kah­vi­lei­pien irto­myyn­ti­tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­ta Jää­lis­sä ja Kuusankoskella 

Jää­lin yri­tys­puis­tos­sa sijait­se­vas­sa Vaa­san Oy:n lei­po­mos­sa alka­vat ensi vii­kol­la, maa­nan­tai­na 27. elo­kuu­ta, yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut. Lei­po­mo­yh­tiö suun­nit­te­lee lopet­ta­van­sa kah­vi­lei­pien irto­myyn­ti­tuot­tei­den val­mis­tuk­sen Jää­lis­sä sekä Kuusan­kos­kel­la sijait­se­vis­sa leipomoissaan.

Vaa­san Oy ker­too tie­dot­tees­sa, että Kii­min­gin-lei­po­mos­sa työs­ken­te­le­vään hen­ki­lös­töön koh­dis­tuu enin­tään töi­den uudel­leen­jär­jes­te­ly­jä, mut­ta ei irti­sa­no­mi­sia. Työn­te­ki­jöi­tä saa­te­taan kui­ten­kin lomaut­taa tai sopi­muk­sia muut­taa osa-aikaisiksi.

Vaa­san-lei­po­mo­yh­tiö tie­dot­taa, että yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut kos­ke­vat kah­vi­lei­pien irto­tuot­tei­den val­mis­tuk­ses­sa työs­ken­te­le­viä lei­po­mo- ja lähet­tä­mö­työn­te­ki­jöi­tä. Kah­vi­lei­pien irto­tuot­tei­den val­mis­tuk­sen mah­dol­li­nen lopet­ta­mi­nen voi vai­kut­taa myös Jää­lin yri­tys­puis­tos­sa sijait­se­van lei­po­mo­myy­mä­län toimintaan.

Yhtiö ker­too neu­vot­te­lui­den perus­teik­si tuo­tan­nol­li­set ja talou­del­li­set syyt. Neu­vot­te­lut alka­vat 27.8.2018, ja niis­sä tul­laan nou­dat­ta­maan kuu­den vii­kon neuvotteluaikaa.