Usei­ta lii­ken­neon­net­to­muuk­sia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la per­jan­tai­na

Yli­kii­min­gis­sä Oulun­tien ja Muhok­sen­tien ris­teyk­sen koh­dal­la tapah­tui per­jan­tai­na kel­lo 15 aikaan lii­ken­neon­net­to­muus, jos­sa pyö­räi­le­mäs­sä ollut 11-vuo­tias lap­si tör­mä­si bus­sin kans­sa.

Bus­si oli kul­jet­ta­nut kou­lu­lai­sia Oulun suun­taan, kun kevyen lii­en­teen väy­lää aja­nut lap­si oli läh­te­nyt ylit­tä­mään Oulun­tie­tä. Jar­ru­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta bus­si oli osu­nut pyö­räi­le­vään lap­seen. Hän oli kaa­tu­nut tör­mäyk­sen voi­mas­ta tien reu­naan, mut­ta ei ollut onnek­seen jää­nyt bus­sin alle.

Tör­mäyk­sen jäl­keen lap­si oli ollut tajuis­saan. Polii­sin ker­to­man tie­don mukaan hänel­lä oli lähin­nä ruh­je­vam­mo­ja. Hän oli käyt­tä­nyt suo­ja­ky­pä­rää, joka oli suo­jan­nut hän­tä pahem­mil­ta pää­vam­moil­ta. Sai­raan­kul­je­tus vei hänet OYS:aan lää­kä­rin tar­kas­tet­ta­vak­si.

Tapah­tu­ma-aikaan oli hämä­rää, mut­ta pai­kal­la olleet katu­va­lot eivät olleet vie­lä syt­ty­neet.

Polii­si tut­kii asi­aa rikos­ni­mik­keel­lä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen.

Per­jan­tai­na kel­lo 19 jäl­keen Oulun Poh­jan­tiel­lä hie­man Mar­tin­nie­men ram­pis­ta poh­joi­seen tapah­tui lii­ken­neon­net­to­muus, jos­sa oli­vat osal­li­si­na hen­ki­lö­au­to ja rek­ka. Hen­ki­lö­au­to oli läh­te­nyt ohit­ta­maan rek­kaa pai­kas­sa, jos­sa oli rajoit­tu­nut näky­vyys mut­kan vuok­si. Ohi­tuk­sen aika­na oli tul­lut vas­taan toi­nen ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mä. Ohit­ta­va hen­ki­lö­au­to oli tör­män­nyt tämän vas­taan tule­van rekan keulaan/kylkeen ja jää­nyt romut­tu­nee­na tiel­le.

Autos­sa yksin ollut mies ei ollut kui­ten­kaan louk­kaan­tu­nut, vaik­ka hänen auton­sa vau­rioi­tui pahoin. Lii­ken­ne oli poik­ki onnet­to­muu­den rai­vaus­töi­den vuok­si noin tun­nin ja lii­ken­net­tä ohjat­tiin kier­to­tiel­le.

Kaik­ki osal­li­set puhal­si­vat alko­met­riin nol­la­tu­lok­sen.

Tapah­tu­neen vuok­si polii­si kir­ja­si riko­sil­moi­tuk­sen tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Per­jan­tai-ilta­na kel­lo 22.00 aikaan Hau­ki­pu­taan Tak­ku­ran­nan­tiel­lä ras­kas ajo­neu­vo vau­rioit­ti säh­kö­lan­ko­ja. Kuor­ma-autos­sa oli ollut ajon aika­na lava tai lavan kat­to ylhääl­lä. Kor­keal­le nous­sut raken­nel­ma oli osu­nut ajon aika­na kol­mes­sa eri pai­kas­sa säh­kö­joh­toi­hin. Myös säh­kö­pyl­väi­tä oli vau­rioi­tu­nut.

Polii­si tapa­si autoi­li­jan jon­kin ajan kulut­tua tapah­tu­nees­ta. Hän oli ker­to­nut, että auton lava­ra­ken­nel­mien kans­sa on ollut ongel­mia.

Polii­si tut­kii asi­aa rikos­ni­mik­keel­lä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen.

Lisäk­si 7-vuo­tias lap­si jäi auton töy­täi­se­mäk­si Oulus­sa Kai­to­väy­läl­lä per­jan­tai­na kel­lo 16.10 aikaan.

Autoi­li­ja oli aja­nut alhais­ta nopeut­ta tie­tä, kun hänen kul­kusuun­nas­taan kat­sot­tu­na vasem­mal­ta oli juos­sut lap­si tiel­le. Auton kul­jet­ta­ja oli yrit­tä­nyt väis­tää ja jar­rut­taa, mut­ta ei ollut kui­ten­kaan onnis­tu­nut sii­nä koko­naan.

Polii­sin mukaan lap­si oli osu­nut auton etuo­veen ja kaa­tu­nut seläl­leen tiel­le. Hän oli kui­ten­kin nous­sut itse välit­tö­mäs­ti ylös. Pai­kal­le häly­tet­tiin sai­raan­kul­je­tus, joka kul­jet­ti lap­sen lää­kä­rin tut­kit­ta­vak­si. Alus­ta­van tie­don mukaan hän oli lou­kan­nut kas­vo­jaan.

Väis­töy­ri­tyk­sen seu­rauk­se­na auto oli osu­nut tien var­res­sa ole­vaan lumi­val­liin. Auton oikea etu­kul­ma vau­rioi­tui.

Polii­si tut­kii asi­aa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na.