Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 13.1.2020

Kysy­myk­set
1. Ket­kä kol­me nyt jo vete­raa­ni-iäs­sä ole­vaa lau­la­jaa muo­dos­ti­vat vuon­na 2002 Pojat-nimi­sen kokoon­pa­non, joka esit­ti ko. lau­la­jien van­ho­ja hit­te­jä?
2. Min­kä venä­läi­sen moot­to­ri­pyö­rä­jen­gin epäil­lään ran­tau­tu­neen Suo­meen­kin?
3. Mikä elo­ku­va­na­kin erit­täin suo­sit­tu klas­sik­ko­teos jäi kir­jai­li­ja Mar­ga­ret Mitc­hel­lin ainoak­si?
4. Mis­tä tapah­tu­mas­ta tun­ne­taan Kaa­naan häät?
5. Kuin­ka mon­ta hevos­ta on Suo­mes­sa suun­nil­leen? a) 25 000, b) 50 000, c) 75 000, d) 100 000
6. Mikä on Nys­lott-nimi­sen kau­pun­gin suo­men­kie­li­nen nimi?
7. Ket­kä kak­si Suo­men pre­si­dent­tiä ovat syn­ty­neet Suo­men nykyis­ten rajo­jen ulko­puo­lel­la?
8. Mis­sä kau­pun­gis­sa on maa­il­man poh­joi­sin met­ro?
9. Mikä suo­ma­lai­nen ken­gän­nu­me­ro on Bri­tan­nias­sa 8?
10. Minä vuon­na Via­gra tuli Suo­men mark­ki­noil­le? a) 1990, b) 1994, c) 1998, d) 2002

Vas­tauk­set
1. Mark­ku Aro, Dan­ny, Tapa­ni Kan­sa
2. Yön Sudet
3. Tuu­len vie­mää
4. Jee­sus muut­ti veden vii­nik­si
5. c) 75 000
6. Savon­lin­na
7. Relan­der Kur­ki­joel­la, Ahti­saa­ri Vii­pu­ris­sa
8. Hel­sin­gis­sä
9. 42
10. c) 1998