Tunnus­tus­pal­kinto omais­hoi­don kehittämiselle

Oulun kau­pun­gin lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta on myön­tä­nyt tun­nus­tus­pal­kin­non Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry:lle ja hei­dän vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sel­le omais­hoi­don kehit­tä­mi­sen toimintatavalle.

Lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan tun­nus­tus­pal­kin­to myön­ne­tään val­tuus­to­kausit­tain toi­mi­jal­le, joka on edis­tä­nyt ansioi­tu­nees­ti ja kon­kreet­ti­ses­ti lähi­de­mo­kra­tia­työ­tä Oulussa.

Vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­sa omais­hoi­don kehit­tä­mi­sen toi­min­ta­ta­vas­sa kehi­te­tään yhdes­sä omais­hoi­to­per­hei­den, kau­pun­gin ja yhdis­tyk­sen kes­ken. Kon­kreet­ti­ses­ti kehit­tä­mi­nen tapah­tuu omais­raa­deis­sa ja yhteis­työ­foo­ru­mil­la. Omais­raa­dit kokoa­vat alu­een omais­hoi­ta­jat, hei­dän lähei­sen­sä ja omais­hoi­don paris­sa työs­ken­te­le­vät ammat­ti­lai­set kes­kus­te­le­maan yhdes­sä. Omais­raa­deis­ta ideat ja palaut­teet vie­dään yhteis­työ­foo­ru­mil­le, jos­sa kau­pun­gin viran­hal­ti­jat ja Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry:n edus­ta­jat miet­ti­vät nii­hin ratkaisuja.

Lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­taa halu­aa nos­taa esiin omais­hoi­ta­jien yhteis­kun­nal­li­ses­ti ja eet­ti­ses­ti arvok­kaan ja tär­keän teh­tä­vän. Omais­hoi­don kehit­tä­mi­sen toi­min­ta­ta­pa vah­vis­taa omais­hoi­ta­jien osal­li­suut­ta ja lisää hei­dän vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­si­aan. Omais­raa­dit tuke­vat omais­hoi­ta­jia myös käy­tän­nön asiois­sa. Toi­min­ta­ta­vas­sa on muka­na alu­eel­li­suus, sil­lä omais­raa­dit kokoon­tu­vat eri puo­lil­la Oulua. Lähi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta pitää tär­keä­nä, että toi­min­ta­ta­vas­sa on näh­tä­vil­lä vuo­ro­vai­ku­tus­suun­ni­tel­mas­sa pai­no­tet­tu kes­ki­näi­seen arvos­tuk­seen perus­tu­va vuo­ro­vai­ku­tus ja rat­kai­su­jen etsi­mi­nen yhdes­sä eri­lais­ten toi­mi­joi­den kautta.

Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry:ssä pal­kin­to otet­tiin iloi­se­na ja tyy­ty­väi­se­nä vastaan.

– Tun­nus­tus­pal­kin­to mer­kit­see meil­le sitä, että pit­kä­jän­tei­nen kehit­tä­mis­työm­me omais­hoi­ta­jien tuke­mi­sek­si on huo­mioi­tu ja mal­li hyväk­si todet­tu, Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Min­na­ma­ria Sal­mi­nen kertoo.

Toi­min­ta­mal­li on vuon­na 2017 saa­nut oikeus­mi­nis­te­riön myön­tä­män demo­kra­tia­pal­kin­non kunniamaininnan.